В България ли са най-ниски работните заплати?


В България ли са най-ниски работните заплати?

Твърдения, че „в Румъния и Сърбия средната заплата е с около една трета по-висока от тази у нас, а Македония е с 16% напред“, имат качеството на фалшиви новини, обявиха от Българска стопанска камара. Ето защо, в рубриката „Стига вече!“ публикуваме сравнителни показатели, свързани със заплащането на труда, производителността и заетостта в цитираните четири държави.

Според статистическите данни за периода април-май 2017 г., брутната работна заплата в Македония и Сърбия надхвърля тази в България с незначителните 2%, но нетният й размер в България е по-висок с около 11% спрямо Македония и с 6% спрямо Сърбия. Относително високото ниво на средни заплати в Македония и Сърбия има своята висока социална цена – по-ниска заетост, респ. – три пъти и два пъти по-високо ниво на безработица спрямо това в България.

Значителното изоставане на заплащането у нас спрямо Румъния, съответно – от около 27% и 20% при брутната и нетната заплата, има своето логично обяснение:

–  През 2016 г. Румъния е достигнала равнище на производителност на едно лице по паритет на покупателната способност – ППС от 62,6%, а България – 45,1 % от средното равнище за ЕС 28. Това обяснява защо при над 38,8% по-висока производителност на труда в Румъния, средният румънски работник или служител получава с около 20% по-висока от българската нетна СРЗ. Преди присъединяването към ЕС през 2007 г. България изпреварваше Румъния по този ключов показател.

– БВП на гл. от населението по ППС в щ. д за Румъния по данни на СБ и МВФ надхвърля 22% от достигнатото в България.

– Румъния предприе радикална реформа на своето трудово законодателство.

Твърденията за ниския дял на компенсацията на наетите лица (разходите за труд) от 20% в добавената стойност също не отговарят на действителността. По предварителни данни на НСИ, през 2016 г. делът на компенсацията на наетите лица в брутната добавена стойност е достигнала 48% при изходно равнище 41,8% през 2010 г. Това съотношение e сравнимо с достигнатото средно равнище в ЕС28 от 53,1%, в Словакия – 43,4%, Полша – 41,9%, Чехия – 45,3%.

 
Вашият коментар