ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.001-0073 „Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации“


ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.001-0073 „Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020Г.“

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.001-0073″ТРАНСНАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ТРАНСФЕР И ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ“

Общата стойност на проекта е 181 758,20 лв., от които 172 670,29 лв. европейско и 9 087,91 лв. национално съфинансиране.

Сдружение “Ромски център за младежки дейности – Романо Тернипе” изпълнява проект “ Транснационално партньорство за интеграция на маргинализирани общности чрез трансфер и въвеждане на социални иновации” по административен договор № BG05M9OP001-4.001-0073/2017г. на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъществяване на ефективно транснационално партньорство между две организации от страните – членки на ЕС- Р. България и Словашка Република чрез трансфер на социални иновации и добри практики за подпомагане на социално-икономическа интеграция на ромската общност с фокус намаляване на дискриминацията и агресията. Тя ще се изпълни чрез следните специфични цели:

1.Идентифициране на иновативни практики в ЕС за атакуване на предразсъдъците и дискриминацията към маргинализираните общности;

2.Идентифициране на иновативни практики от опита на партньора;

3.Повишаване на капацитета на партньорите за разработване и трансфериране на добри практики и социални иновации;

4.Укрепване на транснационалното сътрудничество между партньорите;

5.Трансфериране чрез адаптиране и валидиране на 2 социални иновации за атакуване на дискриминацията и агресията към (от) ромската общност;

6.Информиране на обществеността по отношение на преките и косвените резултати от проекта;

7.Потвърждаване за постигнатите иновативни резултати от външна организация.

В проекта са предвидени дейности по: изследване и идентифициране на иновативни методи и практики от ЕС, взаимно повишаване на капацитета и проучване опита на партньора, адаптиране и валидиране на 2 социални иновации, външно наблюдение и оценка на постигнатите резултат, дейност по разпространение на резултатите към широката публика и изграждане на мрежа за сътрудничество.

Целеви групи по проекта са:

1.Представителите на ромската общност,живеещи на територията на Община Минерални бани и Община Хасково.

2.Представители и/или служители на НПО и институции, работещи активно в областта на социално-икономическата интеграция на ромската общност в Община Минерални бани и Община Хасково.

През месец септември 2018г. Външни изпълнители завършиха изработването на 80бр. карикатури и отпечатване на 250 бр. сборник с карикатури „Смехът е терапията на дискриминацията“. От 7 до 11 октомври 2018год. в гр. Хасково, зала „Знание“ се осъществи валидиране на социална иновация 1 (СИ 1), чрез провеждане на изложба на изготвените карикатури и изследване и анализ на общественото мнение сред посетителите на изложбата за въздействието и резултата от смехотерапията и самоиронията.Отпечатания сборник с карикатури се раздаваше безплатно на посетителите на изложбата и други заинтересовани лица. През месец октомври  беше предаден и анализана резултатите от проведеното изследване на общественото мнение сред посетителите на изложбата. Ръководителят на проекта извърши оценка за определяне на потенциала за въздействие на социалнаиновация 1 и мултиплициране на получените резултати.  С валидирането и трансферирането на социална иновация 1 (СИ 1)завърши изпълнението на  дейност 7) „Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- Социална иновация 1“.

За контакти: ел. поща: romano_ternipe@abv.bg
Вашият коментар