Министър Асен Личев съгласува изменение на горскостопанския план за землищата в община Габрово

Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде решение, с което съгласува изменението на Горскостопански план (ГСП) на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Габрово“ с основен мотив, че изменението на плана няма вероятност да окажe значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Дряновски манастир” и „Скалско” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона „Българка” за опазване на дивите птици.

Изменението на ГСП е изготвено въз основа на актуализация и допълнение на инвентаризацията на част от държавните гори и обхваща горски територии в землищата на община Габрово. Свързано е с обособяване на гори във фаза на старост,  настъпили процеси на трансформация в горските култури и планиране на дейностите по стопанисване на горските територии.

С решението на министъра се изисква в Горскостопанския план да се съобразят условия като: провеждането на техническите сечи в горските природни местообитания в границите на защитените зони да се извърши извън периода на размножаване на дивите птици 15 март – 15 юни; предвидените краткосрочно-постепенни сечи в границите на защитена зона „Витата стена” да бъдат заменени с изборни сечи; с цел опазване на естествения характер на природните екосистеми, при маркиране на насажденията в природните местообитания да се оставят 8 до 10 м3/ха мъртва или гниеща дървесина от запаса на насажденията, с изключение на горите с висока степен на пожарна опасност.

Изменението на ГСП предстои да бъде утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието, храните и горите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *