МОСВ актуализира 6-годишните планове за управление на речните басейни

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разработва актуализирани 6-годишни планове за управление на речните басейни. Целта е да се направи анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях, като се набележат мерки за управление на природните ресурси за периода 2022-2027 г.

„Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни“, заяви Мария Арангелова, началник отдел „Управление на речните басейни“ в дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, при стартирането на проекта днес. „Изпълнението на проекта ще постигне добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите“, добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, а срокът за реализацията му – до 2023 г. Партньори по проекта са: Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а консултанти – експерти от Международната банка за възстановяване и развитие.

Разработването на актуализираните планове за периода 2022-2027 г. включва извършване на проучвания, оценки, анализи и разработки, включително методики, подходи и критерии, необходими за изпълнение на изискванията на европейското и националното законодателство, попълване на пропуските и изпълнение на препоръките на Европейската комисия при оценката на първите и вторите ПУРБ. Това означава да се актуализират характеристиките на повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита на водите и да се направи оценка на натиска, въздействието и риска върху тях.

Актуализираните планове ще съдържат икономически анализ на водоползването и оценка на състоянието на водните тела и зоните за защита на водите, вкл. оценка на въздействието от промените на климата върху тях. На база на получените резултати от прилагането на предишните дейности ще бъдат  актуализирани каталогът и програмите от мерки,  както и методиките,  подходите  и  помощните  средства за разработване на ПУРБ.

„Проектът се изпълнява на територията на цялата страна, като планирането на управлението на водите в България ще се извършва с участието на заинтересованите страни“, подчерта Мария Арангелова. Според нея резултатите от разработените актуализирани 6-годишни планове са ключов елемент от процеса на управление на водите в България, както по отношение на планирането и изпълнението на мерките за постигане на добро екологично състояние на водните тела, така и в посока на укрепване и разширяване на междусекторното и регионалното партньорството в процеса на планиране, а също  така и  при изпълнение на ПУРБ и заложените в тях мерки  за периода 2022-2027 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *