МОСВ ще изиска нов Доклад за ОВОС за разширението на „Асарел Медет“ АД

С писмо до РИОСВ-Пазарджик МОСВ дава указание на компетентния орган да изиска нов доклад за ОВОС за инвестиционното предложение (ИП) на „Асарел-Медет“ АД за „Разширяване на промишлената площ на „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище“, с което казусът с десетгодишна давност намира законосъобразно решение.

За това инвестиционно предложение  в МОСВ е проведена процедура по ОВОС и е постановено решение от 2012 г. на министъра на околната среда и водите, за което е допуснато и предварително изпълнение. Впоследствие издаденият от МОСВ административен акт е обжалван пред Върховния административен съд (ВАС), като са налице поредица произнасяния на съда. С влязло в сила решение на ВАС от юни 2019 г., решението по ОВОС на министъра на околната среда и водите окончателно е отменено на последна инстанция и преписката е върната за ново произнасяне на компетентния орган. Прекратено е и действието на решението за допускане на предварително изпълнение на инвестиционното предложение предвид факта, че е разпоредено на отпаднало правно основание. Последното произнасяне на ВАС, Петчленен състав, е от септември 2021 г., с което отново е отхвърлено поредно искане на „Асарел Медет“ АД за отмяна на съдебното решение.

С изменението на Закона за опазване на околната среда от 2012 г., компетентен орган за провеждане на процедурата по ОВОС става директорът на РИОСВ Пазарджик и преписката за инвестиционното предложение на „Асарел-Медет“ АД е препратена към него за ново произнасяне при спазване на дадените в съдебното решение указания.

При възобновената процедура по ОВОС през 2020 г. от „Асарел-Медет“ АД е потвърдено, че всички дейности по разширяването на промишлената площ на предприятието, одобрени с отмененото решение по ОВОС и допуснати с решението за предварително изпълнение, са приключили на 100 %. Всички обекти са въведени в експлоатация и функционират, на практика без решение по ОВОС.

В действащото екологично законодателство не съществува законова предпоставка за провеждане на процедура по ОВОС за действащ обект. За изработване на указанието към РИОСВ Пазарджик да изиска нов доклад за ОВОС, МОСВ реферира към последното издание от месец октомври 2020 г. на Практиките на Съда на ЕС относно прилагането на Директивите по ОВОС и СЕО, съгласно които се допуска провеждане на  posteriori аssessment (“пост фактум” оценка) по смисъла на процедура по ЕО/ОВОС. Оценка, извършена след изграждането и влизането на инсталацията в експлоатацията, не може да бъде ограничена до бъдещото въздействие върху околната среда, но също така трябва да се вземе предвид отчитане на въздействието върху околната среда от момента на приключване на дейностите по въвеждане в експлоатация.

В указанието на МОСВ към директора на РИОСВ-Пазарджик се съдържа изискването, новият доклад за ОВОС след положителна оценка на качеството да бъде предмет на обществено обсъждане в засегнатите от реализацията на инвестиционното предложение населени места, както и при изготвянето му да бъдат съобразени указанията в съдебните решения на ВАС и указаната практика на Съда на ЕС, която е задължителна за всички компетентни органи в страните – членки на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *