Десет общини си партнират по единствения в България интегриран проект за адаптация и изменение на климата

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в среща на заинтересованите страни по проект BULADAPTECOS “Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район на България”. На срещата в Пловдив присъстваха кметът на града Здравко Димитров, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България, ръководителят на проекта, кметове на общините-партньори, експерти.

Проектът е в напреднал етап в системата за оценяване на проекти по LIFE и е насочен към изпълнение на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030 г. чрез конкретни дейности в Източнобеломорски речен басейн – вторият по големина и най-разнообразен в климатично отношение речен басейн в България. От съществено значение е, че проектът е мултирегионален и ще се отрази на всички 81 общини и 1688 села, които са в обхвата на Източнобеломорския речен басейн.

Министър Борислав Сандов поздрави екипа и партньорите по проекта и изтъкна водещата роля на Община Пловдив. „Смятам, че конкретно измеримите резултати в рамките на този проект имат потенциал да бъдат мултиплицирани на територията на цялата страна и имат подчертано трансгранично въздействие. Този проект се явява като пилотен за страната и може да ангажира и останалите общини за предприемане на конкретни действия“, подчерта той.

Кметът Здравко Димитров оцени проекта като един от водещите в областта на екологията: “Чрез него ще имаме възможност да направим в голям мащаб желаното от всички нас залесяване, ще възстановим биологичното разнообразие край реката и ще намалим риска от наводняване“ – изтъкна той.

По време на срещата беше представена единна географска информационна система и база данни за адаптиране към изменението на климата, която ще бъде изготвена в рамките на проекта. Чрез нея ще се събират данни за вземане на управленски решения от отговорните институции и ще се изгради образователно-информационна платформа за запознаване на обществеността и всички заинтересовани страни с рисковете, свързани с адаптиране към изменението на климата, включително риска от бедствия.

В момента в България BULADAPTECOS е единственият интегриран проект за адаптация и изменение на климата с бюджет в размер на 19 млн. евро за финансиране на дейностите на десетте общини партньори – Пловдив, Казанлък, Белово, Пещера, Родопи, Свиленград, Кърджали, Първомай, Девин и Ямбол.

По време на посещението си в Пловдив министър Борислав Сандов се срещна и с представители на ръководството на Националния младежкия воден парламент – национална мрежа на младежки екологични клубове, която работи съвместно с Басейновите дирекции  в областта на опазване на водите и водните екосистеми. Младежите изнесоха презентация за целите и дейността на организацията, запознаха министъра с предстоящите си задачи и разказаха за успехите, постигнати в провеждането на летни екологични училища, и за партньорската си дейност с френската младежка организация за опазване на водите  “Артоа дьо Пикарди”. В заключение от Националния младежкия воден парламент потвърдиха готовността си да продължат да работят в съвместни проекти с поделенията на МОСВ в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *