Емил Георгиев: Как и кога МРРБ ще реши проблемите с качеството на питейната вода в Община Хасково?

11.03.2022 Парламентарен контрол

Въпрос от Емил Георгиев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за качеството на водата в Хасково

Председател: Заповядайте, г-н Георгиев, да развиете своя въпрос.

Емил Георгиев

Емил Георгиев: Уважаема г-жо Председател, уважаеми вицепремиер Василев, уважаеми вицепремиер Караджов, уважаеми г-н министър Денков, уважаеми дами и господа народни представители! През пролетта на 2017 г. се установи несъответствие на водата от водоизточниците за битово-питейно водоснабдяване на Община Хасково с изискванията на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за битово-питейни цели по отношение на показател на обща алфа активност. В условия на учестен мониторинг от средата на 2017 г. до месец март 2021 г., по действащи разпореждания на РЗИ-Хасково водата, доставяна от водоснабдителната мрежа, може да се използва единствено за битови нужди. През целия този период водата за питейни нужди и приготвяне на храна се доставяше в Хасково единствено от 12 водоноски. В началото на месец април 2018 г., в качеството си на изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите, аз проведох срещи с ръководството на Министерството на регионалното развитие в лицето на министър Нанков. На срещите от регионалното развитие се заангажираха с трайно решение на проблема до края на 2019 г. В съвместно писмо до Федерацията на потребителите от 14 май 2018 г. от Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда се подчерта, че единственото алтернативно решение на проблема с качеството на питейната вода е доизграждане на пречиствателна станция на язовир „Тракиец“. За съжаление, вместо да се отпуснат средства за доизграждане на съществуваща пречиствателна станция, отстояща на 15 километра от Хасково, и откъдето захранването на града с питейна вода до лятото на 2004 г. се извършваше по гравитачен път, се отпуснаха 2 млн. лв. за изграждането на нови осем дублиращи сондажни кладенци за питейна вода в три зони от едно и също подземно водно тяло, за което е доказано, че водата е радиоактивно замърсена. За сведение, няма експерти, които да твърдят, че радиоактивното замърсяване на водата е следствие от наднормено съдържание на уран. От официално известните анализи на резултати от пролетта на 2017 г. до настоящия момент има само една единствена проба, в която съдържанието на уран е над нормата, и то много малко. В същото време експертите заявяват, че радиоактивното замърсяване се дължи на алфа частиците, които са основен фактор за заболяване на кръвта, в това число и левкемия. В тази връзка, уважаеми вицепремиер Караджов, моят въпрос е кога и как Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на Община Хасково? Благодаря ви.

Председател: Благодаря ви, г-н Георгиев. Г-н Караджов, имате възможност да отговорите на зададения въпрос.

Гроздан Караджов: Уважаема г-жо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми г-н Георгиев! Преди да ви прочета отговора, който са ми подготвили от съвместно с „ВиК холдинга“ и от МРРБ, ще ви кажа, че Хасково, цялата област е бих казал №1 в лично моя и на екипа ми фокус от гледна точка точно на фактора „Замърсяване“. Десетилетия наред този въпрос стои пред държавата за решаване и за съжаление го намираме нерешен. Наистина в този момент, когато отговарям на вашия въпрос, се работи на няколко различни места и в политическия кабинет, и в експертните групи към министъра, и в „ВиК холдинг“. Там ние разработваме изцяло нов подход, при който да се пречисти водата на Хасково, както и търсим начините за неговото финансиране. Иначе конкретно на вашия въпрос, мога да кажа, че през 2017 г., след установяването на съответствията по показател „Естествен уран“, проблемните водоизточници в Община Хасково и в Област Хасково са били изключени. За обезпечаване на необходимото водно количество, с постановление 91 са предоставени средства в размер на 1 млн. 953 хил. лева за Община Хасково за финансиране на обекта „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“. В субекта са изградени осем тръбни кладенеца и водопроводи. Обектите са въведени в експлоатация. Резултатите от провеждания регулярен мониторинг от РЗИ-Хасково на качеството на водата в града показват съответствие с изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В допълнение от бюджета на МРРБ през 2020-2021 г. на Община Хасково са осигурени средства в размер близо на 1,8 милиона лева за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на града с цел намаляване на авариите и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването. Едновременно с описаните мерки за разрешаване на проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково, в периода 2020-2021 г. МРРБ извърши и проучване на възможностите за използване на водата на язовир „Тракиец“ за водоснабдяването на град Хасково с питейна вода. Прочуването включва изследвания на водата от язовир „Тракиец“ за съответствие с изискванията, определяне на тенденциите на промени в качеството на водата и показателите, по които е необходимо пречистване на водата, проучване на състава и обема на наносите и т.н. В резултат на проучването е установено, че за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода, водовземно съоръжение, водопроводи са необходими близо 30 милиона лева. В момента МРРБ разработва регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвано от ВиК ЕООД – Хасково. Обхватът на разработката включва разглеждане на всички агломерации над 2000 еквивалентжители за отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всички населени места над 50 жители за питейни води. В обхвата на РПИП ще бъдат разгледани стратегически варианти за осигуряване на вода с добро качество за водоснабдяването на Хасково. Целта е избор на най-доброто инженерно решение за отстраняване на идентифицираните проблеми по икономически ефективен начин. Ще бъдат разгледани различни възможности за водоснабдяването на града, включително от повърхностни водоизточници, както и използването на язовир „Тракиец“. С РПИП ще се определят и конкретните обекти, изграждането на които ще бъде финансирано със средства от европейските фондове. Благодаря ви.

Председател: Благодаря ви, г-н Караджов. Г-н Георгиев, имате възможност за реплика.

Емил Георгиев: Благодаря ви, г-жо Председател. Г-н Караджов, отново подчертавам – проблемът на Хасково и водата на Хасково не е уранът, а алфа частиците. Споменах, че за този период от 2017 до настоящия момент има само една проба уран, която е с показател 0,041 милиграма/литър при норма 0,03 милиграма/литър. Но данните за алфа частиците, които между другото йонизират над 10 000 водни молекули, т.е. разграждат ги, създават предпоставки за поява на ракови заболявания, са стряскащи. Ще ви цитирам само няколко данни, г-н вицепремиер. Проба „Хасково, площад „Освобождение“, централна част“ – 10 пъти над пределнодопустимата норма алфа активност. Помпена станция Хасково-1 – 14 пъти над пределнодопустимата норма алфа активност при норма нормална за уран. Хасково, квартал „Бадема“ – 12 пъти при нормална норма на уран. Хасково, квартал „Кенана“ – 16 пъти над пределнодопустимата норма. И забележете, град Хасково, централен водоизточник – 21 пъти над пределнодопустимата концентрация при норма на уран в границите. Това по същество – 21 пъти над пределнодопустимата норма може да се приеме и като екологична катастрофа. Мога да цитирам още данни. За да не бъда голословен, ще цитирам още едни данни – изследвания на 29 области в цялата страна през Министерството на здравеопазването. Това е към 2013 г. В това класиране Хасково заема печалното първо място по брой заболявания, злокачествени заболявания в цялата страна – заболяемост, стандартизирана по световни стандарти над 100 000, Хасково е между 320 и 350 и за мъже, и за жени. Затова трябва да се предприемат спешни мерки. Знам, че има различни инициативи за докарване на вода и от Кърджали, и от други места, но това вероятно е се реализира в близките 10-15 години. Дотогава, ако не се реши въпросът с язовир „Тракиец“, хората в Хасково ще продължават да пият радиоктивна замърсена вода. И за да завърша, аз ще ви предоставя това писмо на трите министерства, подписано от зам.-министрите, където е записано, че може да се обобщи, че не са налице алтернативни източници на подземни води за Хасково. Оттам нататък към настоящия момент – това писмо е от 14 май 2018 г. – възможните източници за повърхностни води, които могат да бъдат използвани като алтернативно водоснабдяване на Хасково и региона…

Председател: Г-н Георгиев, предоставете писмото.

Емил Георгиев: Да, благодаря ви. Са язовир „Тракиец“ и язовир „Боровица“ в Кърджали. Така че много ви моля – помощ за хасковлии. Завършвайки – благодаря ви, г-жо Председател…

Председател: Благодаря ви за репликата.

Емил Георгиев: Аз, като член на Комисията по околна среда, ще инициирам посещение на комисията там, където съвместно с органите на местното самоуправление, да се опитаме да решим проблема. Благодаря ви.

Председател: Благодаря. Заповядайте, г-н Караджов.

Гроздан Караджов: Уважаема г-жо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми г-н Георгиев! Изцяло съм солидарен с това, което казвате, и съм убеден в казаното, че на няколко пъти са били затваряни водоизточници, които са със сондажи. И очевидно всеки нов сондаж в началото дава достатъчно добро качество на водата, но с времето този сондаж естествено се замърсява и ние сме убедени в министерството, аз лично съм убеден, че колкото и пъти да променим местата на сондиране, винаги ще стигаме до един и същи резултат. Ето защо сериозно обмисляме както решението с язовир „Тракиец“, така и с други повърхностни водоизточници, където естествено е много лесно да се замери и да се види, че водата не е замърсена нито с манган – това е другото опасение, че съответства на наредбата, която е от 2011 г., но не съответства на новите европейски изисквания за чистота на водата. Така че ние трябва да гледаме с една стъпка напред и както казах, и в този момент се работи върху вариант за финансиране точно на такъв източник за ВиК ООД – Хасково.