Как търговците информират и съветват да пестим енергия

Кои са т.н. задължени лица, които прилагат схема за задължение за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия? 

 

По силата на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) крайните снабдители и доставчици на електроенергия, топлопреносните предприятия и доставчици на топлинна енергия, крайните снабдители и търговци на природен газ и др. участват в общия процес за постигане на националната цел за енергийната ефективност до 2030 г., като всяко от тези задължени лица има свои индивидуални ежегодни цели за енергийни спестявания. Законът ги нарича „задължени лица“.

В действащия Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Р България, 2021-2030 г. (Интегрирания план) и в европейското законодателство (чл.12 и 17 от Директива 2012/27 за енергийната ефективност, изм. и доп. от Директива 2018/2002) съществено място е отделено на енергийната ефективност като процес на все по-ефективно използване на енергията и енергийните ресурси. Формулирани са и конкретните технически и поведенчески мерки, които следва да се прилагат от задължението лица, въз основа на които да се отчитат техните енергийни спестявания.

 

Какво проучихме?

Като потребителска организация, фокусът на нашето проучване е именно прилагането от задължените лица на мерки, които биха им осигурили конкретни енергийни спестявания, от една страна, а от друга биха подпомогнали процеса на формиране на ново поведение сред потребителите, ориентирано към енергоспестовност и намаляване на сметките за ток и отопление.

За да установим дали т.н. задължени лица (по чл. 14 ЗЕЕ), прилагат изискването да разработят Програми за информиране и обучение на потребителите относно ползите от изпълнението на мерки за енергийна ефективност и формиране на енергоспестовно поведение, проучихме Интернет страниците на най-големите 21 от тези задължени лица. Изборът на търговците направихме на база индивидуални цели за енергийни спестявания над 2,312 GWh, както и съобразно преобладаващата им ориентация към битовите клиенти.

Проучването обваща следните шест показателя – 1) има ли информация за начините на пестене на енергия 2) достъпна ли е тази информация 3) има ли онлайн архив с електронни фактури 4) Поддържат ли консултанти по енергийна ефективност (ЕЕ) 5) има ли поведенчески мерки в сайта на търговеца 6) Други – напр. създаване на видео съдържание, статии, консултации, участие в потребителски съвети, организиране ден на потребителя и други.

 

Резултатите

1. Има ли информация на Интернет страниците за начините на пестене на енергия:

Информация за начините на пестене на енергия е налична при 10 от изследвани 21 търговци. 11 от търговците не са предоставили тази информация на потребителите.

 

2. Доколко достъпна е тази информация?

При изследването се установи, че там където има информация, тя е леснодостъпна от два до три клика разстояние. Обикновено  е публикувана в раздели като:

●     За клиента;

●     Как да пестим енергия;

●     Енергийна ефективност;

●     За моя дом;

●     Пестене на енергия;

●     Екология и енергийна ефективност.

Информацията се предоставя под формата на статии, съдържащи най вече съвети за пестене на енергия. Наблюдават се добри практики при едва няколко търговца. Тези практики са с насоченост към по-добра информираност на потребителите по темата за ЕЕ и пестенето на енергия. Сред останалите търговци не се установяват подобни практики или информацията е по-трудно достъпна или недостатъчна.

3. Поддържа ли се онлайн архив с електронни фактури

Този индикатор показва по-добри резултати – 15 от проучваните търговци предоставят възможност на клиентите си да проверяват сметките си електронно. Освен това, прави впечатление добрата практика от страна на повечето търговци да приканват потребителите да се откажат от хартиена фактура. 33% от изследваните търговци не предлагат подобна услуга на клиентите си. Трябва обаче да признаем и че този индикатор има най-малко въздействие върху поведението на потребителите и в частност пестенето на енергия.

 

4. Поддържат ли търговците консултанти по енергийна ефективност

4-ма от 21 от проучваните търговци предлагат подобна услуга на клиентите си. Информацията при един от тях обаче е неясна и в този смисъл е недостъпна. Само един от 4-мата е изградил независим орган, наречен Потребителски съвет, който не само да защитава потребителите, но и да ги съветва по общи теми. Считаме този подход като добра практика и като своеобразна форма на консултиране по въпросите на енергийната ефективност, но той не би имал практическа стойност при процедура за признаване на енергийни спестявания за търговеца.

 

5. Обхват на съдържанието на поведенчески мерки

Поведенческите мерки, там където са налични, обикновено са под формата на кратка статия, съдържаща насоки  за промяна на ежедневните навици на потребителите, надграждане на използваната в домакинствата техника с по- енергийно ефективна, както и препоръчване на мерки с по- високи разходи като саниране и надграждане на стъклопакета.

 

6. Други прояви на търговеца в информационни кампании и инициативи – като: създаване на видео съдържание, статии, консултации, участие в потребителски съвети, организиране ден на потребителя и други. 

Сред допълнителните прояви с информационен характер открихме публикуване  на месечен бюлетин с насоченост към потребителите, създаване на тест за проверка на енергийната ефективност в домовете на потребителите,  потребителски или клиентски съвет, информационна онлайн кампания за енергийна ефективност и видеа със съвети. Така например, един от търговците е изградил Клиентски съвет за обсъждане и обменяне на идеи и мнения по различни теми, свързани с дейността и качеството на предлаганите енергийни услуги.

 

Изводи

Общият извод, който се налага от направеното проучване е, че не повече от 48% от проучените 21 търговци демонстрират познаване на задължението си за създаване и прилагане на Програми за информиране и обучение на потребителите относно ползите от изпълнението на мерки за енергийна ефективност и формиране на енергоспестовно поведение. Т.е. част от тях не познават/или не желаят да се съобразят с нормативно установените им задължения. Ако ги познават добре, търговците ще са наясно, че чрез прилагане на поведенчески мерки ще могат да отчитат конкретни енергийни спестявания, от една страна, а от друга – активно ще съдействат за процеса на формиране на енергоспестовно поведение на потребителите.

Предприеманите от търговците дейности за повишаване информираността на потребителите за енергоефективно използване на енергията в домакинството и за ползите от прилагане на енергоспестовно поведение са полезни за потребителите, но са и реална стъпка по посока на постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания при крайното потребление от страна на търговците – задължени лица по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Таблица с данните е достъпна тук.

Съвети от Асоциация Активни Потребители
Може да разгледате нашите подробни видео съвети, публикувани в официалния канал на асоциацията в YouTube.
Съвети към потребителите от търговците

1.  Тук можете да намерите полезни съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията;

2.  Тук можете да намерите повече за енергийната ефективност и да получите конкретни съвети за пестене на енергията.

3.  Тук можете да намерите също полезни съвети за пестене на енергията

4.  Тук можете да откриете полезни съвети за намаляване на сметките за топлоенергия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *