Спекула с цените при извънредно положение

Силвия Петкова, адвокат от Софийска адвокатска колегия, основател на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“, специализиращо в правната защита и съдействие, и процесуалното представителство по административно – наказателни и наказателни дела, както и в защитата правата на човека. Защита на потребителите
Правна защита, още от преди обявяването на извънредно положение, срещу изкуствено завишаване на цени, осигурява и Законът за защита на потребителите. В основната си част тя се състои в забраната на нелоялните търговски практики.
Според закона, търговската практика е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители.
По отношение на коментираната тема, типичен пример за нелоялна търговска практика са случаите на изкуствено завишаване на цени преди кампания за „черен петък“. Това е така, тъй като това изкуствено завишаване на цени променя съществено икономическото поведение на средния потребител, подтиквайки го да купува безконтролно стоки, които са на „промоция“ , макар реалната им цена в рамките на тази промоция да не се различава от цената, на която същите стоки са се предлагали от същия търговец преди три месеца, например.
При условията на извънредно положение, нелоялна търговска практика по отношение на ценообразуването, може да се установи в случаите, в които търговец е изпразнил магазините/складовете си и е „скрил“ стоки, които са обект на широко търсене, с цел внушение на потребителите за наличие на недостиг на тези стоки, за да ги подведе да купуват на изкуствено завишена цена.
Компетентен орган за установяване на нарушението и размер на санкциите
Компетентна да установява нарушения, свързани с нелоялни търговски практики е Комисията за защита на потребителите. За това нарушение законът предвижда за виновните лица глоба в размер на 1 500 до 30 000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер на 2 000 до 50 000 лв.
Може ли да бъде ангажирана наказателна отговорност за осъществяване на действия, представляващи спекула с цените и при какви условия?
В последните няколко дни в медиите се появиха публикации и изявления, според които при осъществяване на действия, представляващи спекула с цените при наличието на обявено извънредно положение, виновното лице ще носи наказателна отговорност и ще подлежи на наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
Появиха се дори и публикации, че вече има образувани наказателни производство за такива „престъпления“. Често пъти и търговци се оплакват, че потребителите ги заплашват с полиция и прокуратура.
Според Наказателния кодекс, „който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по – голяма от законно допустимото“ в условията на обявено извънредно положение, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
Този текст е изначално неприложим.
Исторически той се е прилагал в периода 1970 – 1989 г., когато пределните размери на цените са се определяли от държавата, а за ангажирането на наказателна отговорност съдилищата са изисквали, в рамките на разследването, прокуратурата да е установила колко виновното лице е получило в повече.
При условията на пазарна икономика и свободна стопанска инициатива, осъществяването на състава на това престъпление обективно ще бъде възможно в изключително огра ничен брой случаи и само по отношение на продажбата на стоки на цена над определената (за стоки, за които това условие е налице), както и за получаване на възнаграждение за услуга, по – високо от законно допустимото (за услуги, за които това условие е налице).
Така, приложението на престъплението, свързано със спекула с цените, ще се ограничи до продажбата на стоки при условията на изкуствено завишаване на цени в регулираните сектори, а именно:
1. водоснабдителни и канализационни услуги;
2. универсалните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД;
3. природен газ, електрическа и топлинна енергия;
4. лекарствени продукти;
5. тютюневи изделия.
По отношение на услугите, този текст би намерил приложение във връзка с таксите, свързани с административните услуги на държавните и общински органи, тъй като именно при тях се предвижда максимален размер. Наказателната отговорност ще се ангажира по отношение на виновното длъжностно лице, което е събрало такса, по – висока от законно допустимата.
3 а всички случаи извън изброените, не е възможно да се ангажира наказателна отговорност, заради осъществяване на действия, представляващи спекула с цените. Това е така, тъй като в никой отрасъл, извън изброените, не е установен ред за опреляне или утвърждаване на цени.
При тази формулировка на разпоредбата се стига и до един правен абсурд да се създадат предпоставки за произвол на органите на наказателна репресия да образуват наказателни производства по отношение на лица, които продават стоки на цени, които не са определени или установени. Това би означавало с лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева да се наказват всички лица, които извършват търговска дейност със стоки, намиращи се извън гореизброените пет отрасъла. Подобно тълкуване, разбира се, е абсолютно недопустимо, тъй като ще означава, че ще трябва да се ангажира наказателна отговорност на почти всички търговци на българския пазар.

  • Source: Росица; Print Media; 3