ЕК с нови права за потребителите

ЕК предлага да се актуализират правилата на ЕС за защита на потребителите, за да им се дадат повече права в контекста на екологичния преход. Актуализираните правила ще гарантират, че потребителите могат да избират продуктите, които купуват, по информиран и екологосъобразен начин. Потребителите ще имат право да знаят колко дълго е проектиран да трае даден продукт и как и дали може да бъде поправен. Освен това с правилата ще се засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт.

Ново право на информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите

Комисията предлага да се измени Директивата за правата на потребителите, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за трайност.

Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на поправка. За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя.

Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на потребителя — върху опаковката или в описанието на продукта на уебсайта. Във всеки случай тя трябва да бъде предоставена преди покупката и по ясен и разбираем начин.

Забрана на заблуждаващите твърдения за екологосъобразност и планираното излизане от употреба

Комисията предлага също така няколко изменения на Директивата за нелоялните търговски практики. На първо място списъкът на продуктовите характеристики, по отношение на които търговецът не може да подвежда потребителите, се разширява, за да бъдат обхванати екологичното или социалното въздействие, трайността и възможностите за поправка. След това се добавят нови практики, считани за заблуждаващи след оценка на всеки отделен случай, като например твърденията за екологосъобразност по отношение на бъдещи екологични резултати без ясни, обективни и проверими ангажименти и цели и без независима система за мониторинг.

Не на последно място към така наречения черен списък на забранените нелоялни търговски практики в директивата се добавят следните нови практики:

Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;

Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;

Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;

Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;

Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

Тези изменения имат за цел да се гарантира правна сигурност за търговците, но също така да се улесни правоприлагането в случаи, свързани със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на продуктите. Освен това като се гарантира, че твърденията за екологосъобразност отговарят на истината, потребителите ще могат да избират продукти, които действително са по-добри за околната среда от други конкурентни продукти. Това ще насърчи конкуренцията за по-екологично устойчиви продукти, като по този начин ще се намали отрицателното въздействие върху околната среда.

Следващи стъпки

Сега предстои предложенията на Комисията да бъдат обсъдени от Съвета и Европейския парламент. След като предложенията бъдат приети и транспонирани в националното законодателство на държавите членки, потребителите ще имат право на правна защита в случай на нарушения, включително чрез процедурата за колективна защита съгласно Директивата за представителните искове.

Контекст

Предложените изменения на законодателството на ЕС за защита на потребителите бяха обявени в новата програма за потребителите и плана за действие за кръговата икономика. Целта на измененията е да се подкрепят промените, необходими в поведението на потребителите за постигане на целите в областта на климата и околната среда в рамките на Европейския зелен пакт, като се гарантира, че потребителите разполагат с по-добра информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите, както и че са защитени от търговски практики, които им пречат да пазаруват по-устойчиво.

При изготвянето на предложението Комисията се консултира с над 12 000 потребители, както и с дружества, експерти по защита на потребителите и национални органи. Проверката на надеждността на твърденията за екологосъобразност на продуктите се смята за най-голямата пречка пред участието на потребителите в екологичния преход. Около половината от анкетираните заявяват, че са склонни да платят повече за продукт с по-дълъг експлоатационен срок без нужда от поправки.

Проучванията показват също, че потребителите се сблъскват с нелоялни търговски практики, които активно им пречат да правят устойчив избор. Преждевременното излизане от употреба на стоките, заблуждаващите твърдения за екологосъобразност, непрозрачните и ненадеждни маркировки за устойчивост или инструменти за информиране за устойчивостта са често срещани практики.

Настоящото предложение е част от по-общата цел на Комисията Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Тази цел може да бъде постигната само ако потребителите и предприятията консумират и произвеждат по-устойчиво. Предложението ще бъде допълнено и от други инициативи, включително Инициативата за устойчиви продукти (която също беше приета днес) и предстоящите инициативи за обосноваването на твърденията за екологосъобразност и за правото на поправка (за която е в ход обществена консултация до 5 април 2022 г.). Предстоящата инициатива за правото на поправка ще бъде съсредоточена върху насърчаването на поправката на стоки след покупката, докато днешната инициатива за предоставяне на права на потребителите в контекста на екологичния преход налага задължение за предоставяне на информация относно възможностите за поправка преди покупката и осигурява защита срещу нелоялни практики, свързани с преждевременното излизане от употреба на продуктите.

На 23 февруари 2022 г. Европейската комисия прие също така предложение относно дружествената дължима грижа във връзка с устойчивостта, с което се установяват ясни и балансирани правила за дружествата с цел зачитане на правата на човека и околната среда и възприемане на устойчиво и отговорно поведение. Успоредно с това Комисията работи за подпомагане на предприятията в процеса на екологичния преход, включително чрез доброволни инициативи като ангажимента за устойчиво потребление.

economynews.bg