Министър Борислав Сандов обяви за защитена местност „Малко негованско езеро”

Със заповед министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви „Малко негованско езеро“ за защитена местност. Природната забележителност се намира в землището на село Негован, община Столична, област София и е с площ 49,916 дка.

Защитената местност е обявена на основание чл. 39, във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с цел опазване на езерната екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни и животински видове, като Бяла водна лилия (Nymphaea alba), Щитолистна какичка (Nymphoides peltata), Южна мехурка (Utricularia australis) и Четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egreta garzetta), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Лиска (Fulica atra), Воден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Сива патица (Anas strepera), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), Свилено шаварче (Cettia cetti) и други.

Предстои обнародването на Заповедта в Държавен вестник.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *