Димитър Маргаритов – публична лекция в УНСС

Публична лекция в УНСС на тема „Защита на потребителите при пазаруване в интернет“

Димитър Маргаритов – председател на КЗП

Резюме: Темата за потребителската защита, в сравнение с повечето теми, свързани с пазара и икономиката, е сравнително нова. За първи път официално се говори за потребителски права едва през 60-те години на миналия век в САЩ, когато президентът Кенеди подема инициатива за това да бъде приет законодателен акт, който изрично да урежда правата на гражданите, когато те пазаруват и влизат във взаимодействие с търговци, за да задоволяват своите ежедневни потребности с най-различни стоки и услуги. Тогава за първи път става ясно, че потребителските права трябва да бъдат уредени законодателно, а търговците, които не ги спазват, да бъдат санкционирани. През 70-те и 80-те години на миналия век Организацията на обединените нации приема редица международни актове в тази насока и всяка държава членка в една или друга степен предприема и собствени действия, за да уреди законодателно основни потребителски права.

Действащият към момента в страната ни Закон за защита на потребителите е от 2006 г., като през 2014 г. в него са въведени раздели, уреждащи договорите за продажба от разстояние. При този тип търговия трябва от една страна да се създават по-добри гаранции за потребителите, така че те да не стават жертва на нелоялно поведение от страна на търговците, както и възможността те да пазаруват при по-благоприятни за тях условия, предвид факта, че не се намират в търговски обект и не могат да се запознаят от пряк контакт с това, което се купува. През последните няколко години се наблюдава ръст от най-малко 30% на годишна база в новосъздадените електронни магазини на територията на Република България. Тази тенденция вероятно ще се запази и през следващите години.

Към днешна дата България като държава членка на Европейския съюз може да се похвали с едно много добро законодателство на световно равнище в областта на потребителската защита. То урежда както основните потребителски права, така и институционалното обезпечаване на потребителската защита в лицето на Министерство на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националния съвет за защита на потребителите и не на последно място – на неправителствения сектор, който особено в последните години проявява завидна активност.

Комисията за защита на потребителите представлява колегиален орган от трима членове и администрация, която подпомага неговата дейност. Тези членове се определят от Министерски съвет и имат 5-годишен мандат. Администрацията в КЗП наброява около 180 души, като по-голямата част от тях осъществяват проверките в различни видове търговски обекти – физически и в онлайн пространството. Принципал на комисията е министърът на икономиката и индустрията, тъй като в неговото ведомство е съсредоточена дейността по политиките за защита на потребителите. Тази дейност включва изработването на нови законодателни актове, които се предлагат чрез Министерски съвет на парламента за приемане, и различни други инициативи със стратегическо значение, които в последствие Комисията за защита на потребителите изпълнява, след като те бъдат одобрени от съответните органи.

За да осъществява своята дейност, КЗП ежегодно изготвя програма, която включва различен тип кампании за превантивен контрол на определени чувствителни сектори. По всички жалби и сигнали, които постъпват в КЗП, се извършват проверки. Ако жалбите не касаят компетентността на КЗП, те биват препращани до съответния орган, но винаги със задължението за обратна връзка с комисията след разрешаването им.

За периода 1 януари – 31 декември 2021 г. в КЗП са постъпили около 23 000 жалби на потребители, което прави комисията една от най-търсените институции. Това е показател за доверието, натрупано през годините към институцията, която разрешава случаите така, че потребителите остават удовлетворени от крайния резултат.

През 2022 г. ставаме свидетели на резки скокове в цените на определени продукти. Към момента обаче не съществува нормативна уредба, която да дава възможност на КЗП по някакъв начин да интервенира в областта на ценообразуването, а от там да се произнася и за нарушения в тази насока. Въпреки това, с контролната си дейност, макар и косвено, КЗП може да влияе върху успокояването на пазара и за избягване на нелоялни практики, които имат за цел да заблудят хората и да ги накарат да направят по-големи разходи, отколкото са планирали.