Незаконно изгаряне на гуми трови с. Сланотрън

Заседание на Комисията по околната среда и водите към НС

Емил Георгиев – народен представител от „БСП за България“

Председател: Г-н Георгиев, заповядайте за вашия въпрос.

Емил Георгиев: Уважаеми г-н заместник-председател Сандов, уважаеми г-н заместник-министър Белев, уважаема г-жо Симеонова, съжалявам, на колегата не запомних името, уважаеми колеги от комисията. На 25 март тази година с писмо с входящ номер 94-00-333 аз се обърнах към вас, г-н Сандов, във връзка с един много сериозен проблем, тревожен за хората в община Видин и специално в село Сланотрън, Златорожието. През 2012 г. технологична компания започва изграждането в село Сланотрън, в землището, инсталация за резултатна преработка на отпадъчни автомобилни гуми, внасяни, с различен калибър от цяла Европа. Капацитет на преработка – 20 000 тона на година, 2500 кг на час стари гуми. Подчертавам, че разрешението на тази фирма е първоначално за експериментална дейност. Доколкото имам информация и от инициативния комитет, в който и аз съм включен назад във времето и където имаше поне от пет-шест години протести – г-н Атанасов е запознат много добре, продължава дейността в експериментален вид. Преди две седмици аз посетих това място, разполагам със снимков материал. В момента в двора на цеха, който е приблизително окол 10 дка, има не по-малко от 30 тона гуми от всякакъв калибър – аз съм ги заснел. Разчитах вие да ми дадете пълна информация, както съм записал в писмото, да предоставите пълна информация относно дейността на фирмата. За съжаление, мина един месец, никакъв отговор няма. Мен ме интересува каква е причината за липса на отговор и за информиране на колегите от комисията. Аз съм отпратил въпрос към г-н Сандов мисля, че накъде към 20 април. Искрено се надявам, че този петък ще получа отговор. Но все едно, не ми се ще да гадая в някаква друга неприятна посока защо поне засега липсва отговор. Може би защото проучвате случая в детайли или може би има някаква друга причина. Не ми се ще да мисля за втората част на моите съждения. Благодаря ви.

Председател: Благодаря ви, г-н Георгиев. По молба на г-н Генов, понеже се налага да отсъства 10-15 минути, аз ще продължа да водя заседанието. Г-н министър, имате думата за отговор.

Борислав Сандов: Уважаеми г-н Георгиев, дами и господа народни представители, гости. Няма друга причина. Аз си спомням, че разпределих по компетентност за произнасяне и за допълнителна информация, тъй като не бях запознат с този въпрос. Доколкото знам, ние нямаме забавен отговор по смисъла на Правилника за дейността на Народното събрание. Може би въпросът ви не е бил по този ред или не е изтекъл срокът, но със сигурност никой не ми е докладвал да имаме забавяне, поне парламентарният секретар не ми е докладвал. Не е пристигнала при мен информацията, но всеки момент, в който пристигне, разбира се, ще бъде отговорено това. Колкото до експерименталното ползване и изгаряне на отпадъци – там има според закона обем, който е допустим, мисля, че беше 100 тона, не повече от това. И учудващо, ако от 2012 г. тази инсталация работи експериментално. Сами може да си представим колко килограма на ден всъщност трябва да ползва, за да функционира в този мащаб. Признавам, че за конкретния случай единствено споменът ми е, че постъпи такъв въпрос и съм го разпределил по компетентност, но още не е отговорено. Моля ви да уточните по кой ред и има ли забавяне, което е извън този ред.

Председател: Благодаря, г-н министър. Г-н Георгиев, коментар имате ли?

Емил Георгиев: Приемам отговора за задоволителен, по простата причина, че не е стигнала информацията до вас – приемам, че е така. Но писмото е входирано, пак повтарям 94-00-333 от 25 март. Срокът за отговор отдавна е изтекъл.

Борислав Сандов: Ако сте го входирали по този начин, на практика няма такъв срок. Ако бяхте го входирали като народен представител през парламента…

Емил Георгиев: Точно като народен представител съм го адресирал до вас и съм говорил с г-н Белев доста подробно по този въпрос. Но все едно, има някаква причина и тя е обективна.

Тома Белев: Г-н Георгиев, ще получите отговор в рамките на една седмица.

Емил Георгиев: Надявам се да го получа отговор на питането специално през парламента.

Тома Белев: Обяснявам. И аз го казах на отговора преди – капацитетът на министерството по отношение на човешкия ресурс е нисък. Той 10 години е намалявал, за 12 години е намалял наполовина. Няма да коментирам какви са средните работни заплати. Действително мога да ви кажа – министърът и аз излизаме от това министерство в 20.00 часа, част от персонала продължава да работи просто защото няма капацитет. Това е истината. И когато го разпоредим в регионалните инспекции, действително там има някакъв ограничен капацитет за проверка. Но ще получите отговор в рамките на една седмица.

Емил Георгиев: Само в рамките на едно изречение, ако ми позволите.

Председател: Да, заповядайте.

Емил Георгиев: Г-н Белев, хората от този район въобще не се интересуват какъв е капацитетът в Министерство на околната среда и водите. Там този цех през деня не работи, работи само през нощта. Там имаше и протести. Там има прикриване, както споделихме с вас, информация от Регионалната инспекция по околната среда в Монтана, така че там се прикрива случаят. И аз ви моля, с цялото ми уважение към вас, и съм убеден, че това ще го направите, защото ще се сблъскате с гнева на хората там, да получим по най-бързия начин отговори, защото там има проблем, който е прикриван поне от 10 години съзнателно досега от вашите колеги в Министерството на околната среда и водите. Благодаря ви.