Проверки по празниците – цени, качество и нарушения

Димитър Маргаритов – председател на КЗП

Какво показват проверките на КЗП в навечерието на Великденските празници?

В периода преди и по време на Великденските празници наблюдавахме сравнително спокоен пазар. Това, че ние предварително оповестихме извършването на проверки по отношение на най-често пазаруваните продукти в навечерието на празниците, и то съвместно с другите институции, които имат контролни функции – Българската агенция по безопасност на храните и Национална агенция за приходите, оказа своя ефект. В периода са извършени над 350 проверки, 1/3 от които съвместни, а констатираните нарушения са едва 10-15. Нарушенията обикновено са свързани с некоректно обявяване на цените или некоректно обявяване страна на произход на стоката. На нарушителите ще бъдат наложени санкции за извършените нелоялни търговски практики, като те варират от 1000 до 30 000 лева в зависимост от обема сделки, които извършва съответният търговец, и колко голям кръг потребители могат да бъдат засегнати от нарушението. От края на този месец с промените в Закона за защита на потребителите санкциите могат да достигат до 50 000 лева. В повечето случаи санкциите имат ефект и рядко се наблюдава повторност на нарушенията, за което вече санкцията е в двоен размер.

Проверките на КЗП ще продължи и във връзка с Гергьовден, за да бъде гарантиран произхода, качеството и нормалните цени на стоките.

По време на Великденските празници в КЗП са получени около 100 жалби, подадени по интернет или чрез Телефона на потребителя. По-голямата част от оплакванията не касаят конкретни проблеми, възникнали по време на празниците, а проблеми, на които потребителите не са имали възможност да обърнат внимание и да потърсят съдействие по-рано.

Наблюдава ли се спекула на пазара?

Извършените от контролните органи проверки на цените на олиото и бензина през март месец показаха изкуствено завишаване на тези цени, предизвикано от организирана или неорганизирана кампания в социални медии и общественото пространство и създалата се паника сред населението. Резултатите показват, че някои търговци се възползваха от създалата се суматоха, за да вдигнат цените на закупувани в предходни периоди на много по-ниски цени продукти двойно, понякога и тройно.

След масираните проверки в търговските обекти се стигна до успокояване на ценовите равнища на тези продукти. В момента няма рискове от изчерпване на количествата стоки от първа необходимост,

Приканвам потребителите да не се предоверяват на внушения, да пазаруват разумно и да не се презапасяват, защото с действията си могат влияят върху повишаване на цените на основните групи продукти.

Как КЗП видя промените в пазара на потребителски стоки и услуги през последните няколко години?

По време на пандемията имаше рязка промяна на ситуацията на пазара на стоки и услуги. Търговската дейност беше с много по-малък интензитет, а в някои сектори, като „Туризъм“ например, тя бе почти замряла. В резултат на това и констатираните нарушения бяха значително по-малко, а самата контролна дейност беше на по-особен режим.

През 2021 и в първите месеци на 2022 г. се наблюдава съживяване на пазара, което респективно води след себе си и нелоялните практики и административни нарушения, познати от предходните години.

Данните от Системата за бързо оповестяване наличието на опасни стоки на Общия европейски пазар показват, че през изминалата година България е била една от най-активните държави, особено по отношение на реакции по пуснати в системата нотификации за открити опасни стоки на някои от пазарите на страните членки на Европейския съюз. Такава активност предотвратява разпространението им на пазара. Това става благодарение на много добрата координация, която КЗП като контактна точка по системата Safety Gate има с Дирекция „Митници“, както и с другите контролни органи в секторната безопасност в лицето на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и Министерство на здравеопазването за козметичните продукти и тези, които влияят на здравословното състояние.

Работата на КЗП по проектозакона за събиране на вземания по потребителски договори

Целта за законопроекта е прекратяване на лошите практики в работата на дружествата за събиране на вземания като се въведат ясни правила и ограничения, забраняващи натиска над гражданите и изсветляващи работата на колекторските фирми чрез създаване на регистър на действащите такива. Въвежда се и изискване за минимален капитал от 500 000 лева, който трябва да бъде поддържан винаги наличен. Лицата, които осъществяват дейността и са собственици на тези фирми, трябва да отговарят на определени изисквания, като например чисто съдебно минало. Потърсен е баланс между възможностите на кредиторите за търсене и събиране на задължения по законен, регулиран начин, така че да се гарантира прозрачна и добросъвестна работа, и защита на човешките права, достойнството и доброто име на длъжниците.

Проектозаконът вече е внесен в Народното събрание от Министерския съвет и е въпрос на техническо време той да бъде приет и да започне да действа.

КЗП апелира към потребителите да не прибягват спонтанно към бързи кредити, тъй като това е скъпа услуга, или ако прибягват към нея, това да става след много щателна проверка и изискване на информация от съответния търговец за това, което ще дължат в последствие като размер, лихва, такси, разсрочване на главница. При установяване на нелоялни практики в тази сфера санкциите, които КЗП може да наложи, са в размер до 30 000 лева. За административни нарушения по Закона за потребителския кредит те са от 500 до 5000 лева.

 

Bulgaria on Air, „България сутрин“