Министерският съвет одобри нови мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Министерският съвет одобри нови мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за залесяване в и извън мрежата „Натура 2000“ и за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Промените произтичат от необходимостта от включване на нови мерки и съответно бенефициенти, с цел преодоляване на риска от загуба на средства по програмата. Включените мерки са избрани въз основа на възможността им да бъдат подготвени, договорени и усвоени в кратки срокове, според съответствието им с вече подкрепяните мерки в ОПОС 2014-2020 г. и такива, които изискват минимални изменения в програмата.

Осигурява се възможност за финансиране на допълнителни мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, свързани със залесяване и въвеждане на определени лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“. По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ се включват мерки за разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво за общински центрове с нов бенефициент дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *