Обявена е още една нова защитена местност – „Река Лом“

„Река Лом“ е новата защитена местност, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. Решението беше взето с цел опазване на реката и прилежащите ѝ площи, подобряване на хидроморфологичното ѝ състояние, възстановяване на екологичната речна екосистема и поддържане на местообитанията на видове с висока консервационна значимост.

Това са основно няколко вида риби, сред които: голям щипок (Cobitis elongata), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio uranocopus), балканска кротушка (Romanogobio kesslerii), горчивка (Rodeus amarus), черна мряна (Gobio cf. obtusirostris). Поставянето на територията под защита ще спомогне и за опазването на овалната речна мида (Unio crassus) и речния рак (Astacus astacus). Новата защитена местност се характеризира и със забележителни ландшафти, включително постигнати в резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Местността се намира в землищата на селата Трайково и Сталийска махала (в община Лом), Василовци, Дондуково, Крива бара, Княжева махала и Дъбова махала (община Брусарци), Аспарухово (община Медковец), Динково, Тополовец, Дреновец, Бело поле, Дражинци, Плешивец и Ружинци (община Ружинци), както и в землището на Яньовец (община Димово). Общата площ на защитената местност е близо 3753 декара.

В съответствие със Закона за защитените територии, в границите на ЗМ „Река Лом“ се забранява изграждането на съоръжения, които ще препятстват миграцията на рибите и другите водни организми. Забранено е също строителството на ВЕЦ и дейности, които водят до залпово изпускане на води и рязка промяна на температурата на водата. Влизат в сила и обичайните забрани за търсене и добив на подземни богатства и инертни материали, движение на МПС, миене на селскостопанска техника във водните течения и замърсяване с отпадъци. Недопустимо е провеждане на сечи, увреждането на естествената речна растителност и унищожаването на хидроморфологични елементи като меандри, острови, ръкави, пясъчни и чакълести коси, речни брегове.

В срок до една година от влизането в сила на заповедта, РИОСВ – Монтана трябва да предприеме действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта и регистри на съответното землище. Защитената местност се вписва и в Държавния регистър на защитените територии.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *