Започва проучването на местообитания и видове, предмет на опазване в „Натура 2000” в Черно море

Международен екип от учени и експерти започва работа по изготвяне на картата на разпространението на местообитания и видове в защитените зони в българската част на акваторията на Черно море.

„Започват основните дейности по проект „Натура 2000 в Черно море“, които включват проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на България“, каза Мирослав Калугеров, директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ по време на откриваща пресконференция днес във Варна. Той допълни, че основната цел е завършване на мрежата „Натура 2000“ в морска среда в съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията).

Една от специфичните цели на проекта е да се установи разпространението и природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания в морската част на мрежата „Натура 2000“ в България. Предмет на проучване и оценка са седем типа морски и крайбрежни природни местообитания, два вида китоподобни и два вида риби.

Типовете природни местообитания са постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, естуари, обширни плитки заливи, подводни или частично подводни морски пещери. Към тях спадат тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода, подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове и съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове). Видовете морски бозайници са Афала (Tursiops truncatus) и Морска свиня (Phocoena phocoena). Видове риби са Карагьоз, Дунавска скумрия (Alosa immaculata) и Малък карагьоз, Харип (Alosa tanaica).

Общата стойност на проекта е 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите. Изпълнител на основната дейност по проекта е ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“. По график всички дейности трябва да приключат до 30 ноември 2023 г.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *