Отчет на Комисията за защита на потребителите за Лято 2022

През изтеклите няколко месеца работата на комисията бе съсредоточена в наблюдение на цените на хранителните стоки от първа необходимост и горивата, продажбата на райски газ на непълнолетни лица, безопасност на стоките, програма „Лято 2022“, програма „Първи учебен ден“, продажбата на вино и спиртни напитки, жалби и сигнали на граждани и проверки на продажби и услуги в онлайн пространството.

Иван Фпенкев – председател на КЗП

В периода Юни-Септември 2022 година многократно е установено, че и трите мобилни оператора прилагат нелоялни търговски практики, основно към уязвимите групи от обществото – възрастни хора и хора със здравословни проблеми. Установено е и прилагане на нелоялни търговски практики от голяма фирма за бързи кредити. Спрямо установените нарушения са предприети предвидените в закона действия. В комисията постъпиха огромен брой сигнали на ощетени потребители свързани с търговец, предлагащ кухненски електроуреди. След направена проверка бе установено, че потребителите са предплатили поръчаните електроуреди, но същите не са били доставени. Установена бе нелоялна търговска практика, за преустановяването на която КЗП издаде заповед, а търговецът следва да бъде санкциониран.

При проверка на вътрешно-организационната работа на комисията бе установено, че в помещенията на РД Русе са инсталирани нерегламентирани камери за видео и аудио наблюдение. При направеното вътрешно разследване се установи, че въпросните камери са инсталирани без разрешение на ръководството на КЗП и без да е изяснена целта на нерегламентираното наблюдение на служителите, жалбоподателите и търговците, които посещават помещенията. Липсват и документи, доказващи съгласие на служителите да бъдат наблюдавани, както и табели, информиращи лицата, посещаващи помещенията във връзка с извършвани проверки. Има данни, че са наблюдавани и служители на общината и областната управа в Русе, както и служители от други държавни служби. За установените факти е сезирана Комисията за защита на личните данни.

В периода от 24 юни 2022 г. до края на месец август от 6-те регионални дирекции при КЗП са извършени общо 572 проверки, от които 286 проверки в магазини и 286 проверки на бензиностанции по програма „Наблюдение на обявяване цените на предлаганите за продажба стоки от първа необходимост в търговски обекти“ и са издадени 2 акта за установени административни нарушения. Целта на програмата е наблюдение на стоки от първа необходимост в търговски обекти и осъществяване на контрол при обозначаване и обявяване цените на предлаганите стоки за осигуряване на оптимална защита интересите на потребителите. Наблюдават се цените на 12 вида хранителни стоки от първа необходимост, както и цените на горива – бензин, дизел и газ.

По направление „Безопасност на стоките“ през летните месеци  КЗП е осъществила  контрол за безопасността на стоки, свързани с грижата за децата и лятната почивка на потребителите. В периода от 01 юни 2022 г. до 31 август 2022 г. от регионалните дирекции при КЗП са извършени общо 1425 инспекции. Съставени са общо 51 акта за установени административни нарушения.

Във връзка с постъпило в КЗП писмо от омбудсмана на Република България,  разпореждане на Министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, и медийни публикации по темата „райски газ“ в рамките на 2 седмици, са извършени 417 броя проверки в търговски обекти – магазини за алкохол и цигари, заведения за хранене и развлечения и такива с нощен режим на работа, магазини за парти стоки и други, както и на интернет сайтове. В хода на проверките е установено предлагането за продажба на капсули с райски газ в 14 магазина, на които е разпоредено временно спиране на предлагането и са взети 18бр проби. От началото на м. Август, след приемане на промените в Закона за здравето контролни функции по прилагането на закона има РЗИ.

От 01 юли до 15  Септември 2022 година при контролната дейност в изпълнение на Програма „Лято 2022“, са извършени общо 692 инспекции – 162 места за настаняване (МН) и 530 заведения за хранене и развлечения (ЗХР) и са съставени 48 акта за установени нарушения.

За спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки  са извършени общо 258 инспекции и са съставени 7 акта за установени нарушения на територията на цялата страна. През месец юни е организирана кампания „Право на потребителите на информация при продажбата на спиртни напитки“.

От началото на годината до края на м.Август към ГД „Контрол на пазара“ са насочени общо 11092 бр. жалби и сигнали. По 8034 бр. от общия брой на постъпилите жалби са предприети действия от страна на дирекциите в КЗП, като в т.ч. са включени: извършени инспекции на търговски обекти или дружества, указани в жалбите; извършени насрещни и/или последващи инспекции от дирекциите в институцията. 2055 бр. жалби и сигнали са препратени до компетентен орган, тъй като поставените в тях въпроси са уредени в нормативни актове, по които КЗП няма правомощия. 542 бр. от постъпилите жалби са оставени без разглеждане, тъй като не са изпълнени указания за предоставяне на необходими документи. Съответните жалбоподатели са уведомени за това; 461 бр. от жалбите не са приключени и работата по тях продължава, тъй като са постъпили в края на отчетния период или по тях се извършват насрещни проверки. По постъпилите жалби /без инспекциите по жалби и сигнали, касаещи ЗТ/ са извършени общо 5908 инспекции, включително извършени проверки в търговски обекти, проверки по документи и изискани становища от търговци по постъпили потребителски жалби. Съставени са 247 акта.

През отчетния период на националния телефон на потребителя са постъпили 11361 бр. обаждания и са извършени 1495 консултации на място. Основната част от тях са във връзка с правата на потребителите, уредени в ЗЗП.

В момента се провежда Кампания, касаеща приоритетна група стоки за ученици  на територията на цялата страна, по отношение спазване изискванията на ЗЗП. От началото на изпълнение на кампанията (22.08.2022 г) до момента са извършени общо 519 инспекции и са установени 21 нарушения.

През лятото на 2022 г. са извършени множество проверки от експерти на Комисията за защита на потребителите на онлайн платформи, отправящи предложение до потребителите за сключване на договор от разстояние за покупко-продажба на стоки и услуги. Следва да се отбележи, че в предмета на проверките са включени и интернет платформите, предлагащи сключване на договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, като същите са осъществени в съответствие с контролните правомощия на КЗП предвид актуалната икономическа и стопанска обстановка в страната.

Установените нарушения на нормативната уредба относно потребителската защита са свързани с непредоставянето от страна на онлайн търговците на задължителната преддоговорна информация за условията, сроковете, начина на упражняване правото на отказ от сключеното между страните съглашение, липсата на напомняне за наличието на законова гаранция за съответствието на стоките с договора. Отчита се увеличаваща се тенденция на възпрепятстване на потребителите при упражняване правото на отказ от договора от разстояние, както и нарушения на законовата уредба при обявено от търговеца намаление на цените на предлагани продукти.

Акцент в кампанията на ЕПЦ България бяха правата на пътниците при въздушен превоз, защото това бяха и най-голяма част от жалбите, които ЕПЦ България получава в последно време. За последните 3 месеца имаме над 60% увеличение в оплакванията, свързани с въздушен превоз, спрямо миналата година по същото време.

Като още един успех на Комисията може да се отчете приемането от НС на първо четене на Закона за събиране на вземания по потребителски договори, където КЗП е предвидена да има контролни функции.

Видно от изнесените данни е, че във времената на икономическа нестабилност КЗП успешно изпълнява вменените и функции по защита правата на потребителите. Няма отклонения при изпълнение на приетият план за работа на Комисията, като наред с това бяха извършени огромен брой допълнителни проверки по актуални проблеми. Наблюдава се тенденция към повишаване на броя жалби и сигнали, което не е изненадващо предвид растящият брой нормативни актове, по които на Комисията са възложени контролни функции.