Български фирми получават безвъзмездно 20 хил лв от ЕС

През този месец октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа. Мярката „Решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурност в МСП“ е с бюджет 30,6 млн. лв.
По нея българските фирми могат да получат безвъзмездни средства от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за:
– Създаване на корпоративен уебсайт,
– онлайн магазин,
– Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (payper-click) реклама
– Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
– Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)
– Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес
– Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул)
– Въвеждане на Модул за управление на производството
– Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система)
– Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система)
– Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
– Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001
– Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа
– Изграждане на система за архивиране на информация
– Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Кой може да кандидатства:
– Микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
– Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019
– Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
За микро предприятия: ≥ 41 000 лева
За малки предприятия: ≥ 82 000 лева
За средни предприятия: ≥ 123 000 лева
– Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
ВАЖНО: По тази схема не могат да кандидатстват микропредприятия ( тези с персонал под 10 заети лица), които се намират на територията на Селски район, както и предприятия в следните сектори:
5.1- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
5.2- сектор В „Добивна промишленост“;
5.3- сектор F „Строителство“;
5.4- сектор Р „Образование“;
5.5- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.