ЕС отпуска 600 хил евро за развитие на селските райони

Таня Китик

Таня Китик е юрист, сътрудник в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народно събрание на Република България.

От 2007 година до настоящия момент е консултант на микро, малки, средни и големи предприятия при подготовката на проекти, финансирани с европейски средства по различните оперативни програми и Програма за развитие на селските райони. 

Услугите, които предлага експертния екип на своите клиенти обхващат целия процес по един инвестиционен проект: от самата идея до окончателната реализация. Също така правят подготовка и управление на европейски проекти; анализ на ефективността на инвестиционния проект; класиране  на инвестиционните алтернативи и извършване анализ на инвестиционния риск и влиянието на определени фактори върху инвестиционното решение.Екипът на Таня Китик е един от най-добрите в сферата и на бизнеспланирането, информационните и маркетинговитеуслуги в областта на малкия и среден бизнес, а също така консултантски услуга в сферата на хранително-вкусовата промишленост, селското и горското стопанство. Печелили са редица награди в своята област.

Интервю с Таня Китик – Програма за развитие на селските райони

 

Микропредприятията, които се намират на територията на Селски район ще имат възможност да кандидатстват за подпомагане по една от най-чаканите мерки от Програма за развитие на селските райони.
В края на месец октомври 2022 година отваря мярка 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Мярка 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“

Допустими за участие по мярката са МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, които предвиждат
да реализират инвестицията на територията на населено място, което попада в
Селски район.

На какви още условия следва да отговарят кандидатите?
– Да са Земеделски стопани или микропредприятие, регистрирани като
еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или
Закона за кооперациите.
– Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на
територията на Селски район.
– В случай, че кандидатът е земеделски стопанин, той трябва да има
минимално СПО на земеделското стопанство над левовата
равностойност на 8 000 евро;
– да е получил най – малко 50 на сто за предходната финансова година
приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата
за единно плащане на площ, включително приход от получена публична
финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности,
или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани
със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

Финансовата помощ за одобрените проекти е в размер на до 50 на сто от
общите допустими разходи по проекта, но не повече от 200 000 Евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 600 000 евро.
ВАЖНО: Финансовата помощ за одобрени проекти на кандидати предприятия,
осъществяващи сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение, не може да надхвърля 100 000 евро за период от три
бюджетни години от датата на подписване на договора за получаване на
помощта. Тези условията не се прилагат спрямо проекти на кандидати
осъществяващи автомобилен пътнически транспорт.

Какви дейности са допустими за финансиране по тази мярка?
По подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се
подпомагат проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производство на широк спектър от стоки и продукти, с изключение на
дейностите, свързани
– с първична преработка на селскостопанска продукция,
– с рибарство и аква култури,
– със земеделие и животновъдство.
НАПРИМЕР: шивашки цех, пекарна, сладкарски цех, цех за играчки и много
други видове производства
2. Услуги във всички сектори на икономиката
НАПРИМЕР: автосервиз, автомивка, пункт за технически прегледи, сервиз за
поставяне на АГУ, салони за красота, печатници, архитектурни бюра,
издателство и много други видове услуги
3. Медицински услуги и дейности
НАПРИМЕР: стоматологични клиники/кабинети, рентгени, хосписи, медицински
центрове/кабинети и други

Какви разходи са допустими за финансиране по мярката?
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални активи
за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони,
свързани с допустимите дейности, включващи:
1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини,
съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с
изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими
материални активи, предназначени за инвестиционните дейности на
територията на селски район
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими
за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на
територията на селски район;
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен
софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата
устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

1.7 Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни
източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа
и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на
биогорива и течни горива от биомаса, които се подпомагат само ако са за
собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото
количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на
инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.