Новият директор на предприятието лесно и бързо може да освободи всички служители от ръководството

 

доц. д-р Николай Колев – партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“

Кодексът на труда предоставя на новия директор лесна и бърза възможност да освободи всички служители от ръководството на стопанското предприятие. Това основание за уволнение е приложимо при търговските дружества и другите стопански организации, но не и при юридическите лица с нестопанска цел и при държавната администрация и администрацията на органите на местно самоуправление.

kamm-law.com 

Според чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда единственото изискване е уволнението е да е извършено в срок от девет месеца от началото на изпълнението на договора му за управление, като не е необходимо съответният служител да е извършил нарушение на трудовата дисциплина. Посочването на конкретния договор за управление и на разпоредбата на чл. 328, ал. 2 от КТ в мотивите на заповедта за уволнение е достатъчно за нейното мотивиране; законът не изисква освен това работодателят да връчва или да запознава преди уволнението съответния работник или служител със сключения договор за управление, а е достатъчно последният само да бъде посочен в заповедта за уволнение.

Уволнението по реда на чл. 328, ал. 2 КТ е възможно само по отношение на заварените ръководни служители, а не и по отношение на тези, които новоназначеният директор сам е избрал и назначил в своя екип. Имайки предвид легалната дефиниция в Кодекса на труда, това уволнително основание се прилага за заместниците на ръководителя на предприятието и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни).

В последователната си практика Върховният касационен съд приема, че всеки договор за управление трябва да съдържа бизнес задача с конкретни икономически показатели (финансови параметри), които управляващият предприятието трябва да постигне, а правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ по икономически съображения, без да се излагат мотиви, е дадено на управляващия при сключен договор за управление на дружеството именно с оглед постигане на определени икономически резултати с нов управленски екип, т.е. с това право е предоставена възможност на директора да сформира управленски екип. Когато в договора за управление липсва бизнес задача, не може да се приеме, че е сключен договор за управление, и следователно не може да се приложи уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ и извършеното на това основание уволнение е незаконно.

Преценката дали един договор, който при сключването му е определен като „договор за управление на предприятие“, има характера на такъв по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ и дали въз основа на него могат да бъдат уволнявани служители от ръководството на предприятието се прави, като се съобрази какви са възложените с него задачи и дали те са свързани с осъществяването на конкретна бизнес цел. Наличието на договор за управление с конкретни стопански задачи, обуславящи необходимостта от смяна на ръководния екип, се изисква, за да се избегне възможността за злоупотреба с това уволнително основание от страна на работодателя.

kamm-law.com