Съдът отменя решенията на общото събрание на ООД и АД по искане на съдружник или акционер

Всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решение на общото събрание на ООД и АД, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството (чл. 74, ал. 1 от Търговския закон). Според преобладаващото становище в практиката на ВКС правото на иск принадлежи само на лице, което е имало качеството на съдружник или акционер към момента на вземане на решенията, чиято отмяна се иска, като е без значение размерът на дела му в капитала, както и дали е изплатил или внесъл вноската си срещу записаните дялове или акции. Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и може да поддържа иска, дори и първоначалният ищец да се откаже от него или да го оттегли (чл. 74, ал. 3 от Търговския закон). Искът се предявяване срещу самото дружеството, но не и срещу останалите съдружници или акционери.

доц. д-р Николай Колев – партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“

Това право трябва да се упражни в кратък срок – 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание (чл. 74, ал. 2 ТЗ). Ако срокът бъде пропуснат, решението на общото събрание вече не може да бъде атакувано с този иск.

Предмет на отмяна от съда може да бъде всяко решение на общото събрание на ООД, АД или на командитното дружество с акции, но не и решения на съдружниците в събирателно дружество, понеже според практиката на ВКС събирателното дружество не разполага с общо събрание като дружествен орган (същото се отнася и за решенията на неограничено отговорните съдружници в командитното дружество). Без значение е дали атакуваното решение е прието на редовно или извънредно заседание на общото събрание, както и начинът, по който е свикано общото събрание. На отмяна с този иск подлежат и неприсъствените решения по чл. 139, ал. 2 от Търговския закон на съдружниците в ООД, но не и решенията на учредителното събрание за учредяване на АД.

Решението на общото събрание подлежи на отмяна, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Последователната практика на ВКС приема, че основание за отмяна на решението на общото събрание е налице, когато е нарушена процедурата по свикването и провеждането му, например не е спазен минималният срок между връчването на поканата за общо събрание на ООД и датата на самото общо събрание или са нарушени правилата за кворум и мнозинство при приемане на решенията. Съдът ще отмени решението на общото събрание също така, когато то нарушава правата на съдружника или акционера, например решението на общото събрание нарушава правилото за разпределение на чистата печалба съобразно дела в капитала на съдружника или акционера. Съгласно практиката на ВКС всяко основание за отмяна на решението на общото събрание съставлява отделен иск и при релевиране на няколко основания, сме в хипотезата на обективно съединяване на искове. Съдът е компетентен да прецени единствено дали решението противоречи на императивни разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството, но не и целесъобразността на атакуваното решение на общото събрание.

Искът се разглежда по реда на особеното исково производство за разглеждане на търговски спорове, уредено в глава тридесет и втора на Гражданския процесуален кодекс (чл. 365 – чл. 378), а когато се оспорва решение на общото събрание на инвестиционно дружество от отворен тип, искът се разглежда по реда на особеното исково производство по глава тридесет и трета „Производство по колективни искове“ от Гражданския процесуален кодекс (чл. 379 – чл. 388). При уважаване на иска съдебното решение за отмяна на решението на общото събрание има действие занапред и обвързва не само страните по делото, но и всички останали съдружници и акционери в дружеството, независимо че те не са участвали като страни в производството.

При уважаване на иска съдът не разполага с правомощие да разпореди на общото събрание на дружеството да приеме решение в определен смисъл или с определено съдържание, а е компетентен единствено да даде указания по тълкуването на законите, учредителния договор и устава, които са задължителни за общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос (чл. 75, ал. 1 от Търговския закон). Решения или действия на органите на дружеството, извършени в противоречие с влязлото в сила решение на съда за отмяната на решението на общото събрание, са нищожни (чл. 75, ал. 2 от Търговския закон), т.е. не пораждат действие и не обвързват съдружниците и акционерите, без да е нужна тяхната отмяна от съда.

Ако отмененото решение на общото събрание е послужило като основание за извършване на определено вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, след влизане в сила на съдебното решение за отмяната му извършеното вписване подлежи на заличаване (чл. 30 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел).

Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“ ([email protected])

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.