ЕС финансира създаването на корпоративен уебсайт

Днес отново разговаряме с юриста Таня Китик, консултант с експертиза в подготовката и управлението на проекти по европейски и национални програми, насочени към бизнеса и публичния сектор.

След публикувания от нас материал на 17.10.2022г, за старта на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Националния план за възстановяване и устойчивост, по която с безвъзмездни средства ще бъдат подкрепени микро, малки и средни предприятия, и за първи път ще бъдат подкрепени и действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата, на редакционната ни поща постъпиха много въпроси. В следващите редове г-жа Китик ще даде отговор на част от въпросите.

Таня Китик – съсобственик в Интеко Инвест ООД

– Малко повече от 2 седмици изминаха от момента, в който стартира процедурата „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Колко фирми реално ще могат да се възползват от тези средства и знаете ли до този момент колко фирми са подали заявление за кандидатстване?

– Общият размер на средствата по процедурата е 30 600000 лева, и ако приемем, че всяка една от фирмите кандидатства на максималния праг от 20 000 лева, то средствата ще бъдат разпределени между 1 530 фирми. От подадените проекти на нашите клиенти около 95% подават на максималната допустима стойност. В петък в края на работния ден подадени бяха около 2800 проектни предложения в ИСУН. Тъй като срока за кандидатстване е до 19.12.2022 година моята прогноза е , че поне 6 000 фирми ще кандидатстват с проектни предложения по тази процедура.

– Вече знаем, че кандидатите могат да заявят разходи, обособени в 3 групи решения и услуги. Според подадените от Вас заявления на Ваши клиенти има ли „приоритетни”, ако може така да ги наречем, услуги и решения? 

– Да, има. До този момент сме подали малко над 140 заявления. Имаме вече и статистически данни по услуги/решения, избрани от нашите клиенти:

2 % са заявявили разходи от Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията – Изграждане на система за архивиране на информация и Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация;

15 % са заявили разходи от Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси – Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система) и Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Останалите 83% са заявили разходи в Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения – Създаване на онлайн магазин; Създаване на корпоративен уебсайт и Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама. От тези 83% само 5 фирми заявиха единствено разходи за „Маркетинг в социалните медии”, като стойността на тези проекти е в размер на 15 600 лева. Останалите кандидати заявиха комбинации от тези три дейности. Парадоксалното за мен е, че нито един от нашите клиенти не заяви услугите „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз” за създадения онлайн магазин или корпоративен уебсайт.

– Казахте, че по тази процедура се финансира СЪЗДАВАНЕТО на онлайн магазин и СЪЗДАВАНЕ на корпораривен уебсайт. Наши читатели задават въпрос дали е допустимо по тази процедура да се кандидатства за обновяване на вече съществуваш онлайн магазин или сайт? 

– Обновяване и/или надграждане, и/или актуализация/подобряване, и/или добавяне на нови функционалности на съществуващ онлайн магазин не е сред допустимите дейности по тази процедура. Но е напълно допустимо кандидата, в случай че вече има съществуващ онлайн магазин или сайт, чиито визия, дизайн, функционалности и други характеристики не удовлетворяват изискванията му, да кандидатства за създаването на нов онлайн магазин или сайт. Искам да уточня, че дадена фирма можже да кандидатства за комбинация от няколко решения, стига общата сума от заявените услуги/решения да е минимум 3 000 лева, и максимум 20 000 лева. По процедурата за всеки един разход са определени допустими максимални стойности. Например: за съзадването на онлайн магазин максималната сума е в размер на 10 700 лева; за създаване на корпоративен уеб сайт – 8 000 лева. Маркетинга в социалните медии е до 1 300 лева месечно, или 15 600 лева за 12 месеца, което е и максималния срок за изпълнение на проект по тази процедура.

– Отпуска ли се финансиране за наемане на специалист, който да поддържа изградения сайт?

– Не, не е допустим такъв разход по процедурата. Възнаграждението на лице, наето специално за поддръжка на корпоративния уебсайт или онлайн магазин. Тук е важно да направим едно уточнение: според условията за изпълнение на процедурата няма изискване доставчика на услуга/решение/ да бъде юридическо лице. В този смисъл това би могло да бъде и физическо лице. Но конкретно на Вашият въпрос – не, не е допустимо.

– Допустимо ли е създаването на мобилно приложение и каква би била неговата максимално определена от процедурата стойност?

– Да, допустимо е, но не като самостоятелна услуга или решение. Създаването на мобилно приложение би било възможно във варианта при услугите „Създаване на онлайн магазин” (до 10 700 лева) и/или „Създаване на корпоративен уебсайт” (до 8 000 лева), същите да бъдат разработени и като мобилно приложение. Това са единствените варианти.

– Когато една фирма получи одобрение по тази процедура и сключи договор за предоставянето на безвъзмездни средства, по какъв начин трябва да избере кой и как ще изпълни услугата/решението по проекта? Хипотетично аз, съм одобрена за създаването на онлайн магазин,  как мога да избера фирмата, която ще създаде моя онлайн магазин, според изискванията на процедурата?

– Изискванията по отношение на избора на изпълнители на дейности по процедурата са описани в Условията за изпълнение. Тъй като сумата по проекта Ви ще е на стойност по-ниска от 30 000 лв. ще се ръководим от ПМС № 80/2022 г. Трябва да направим избора на доставчик чрез представянето на поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици или комбинация от посочените, съдържащи цена, характеристика/ функционалност/ описание, които не противоречат на заложените в договора за финансиране и на финалния отчет. Трябва да приложим и обосновка в свободен текст за направения избор на база на събраните оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници на производители/доставчици.

Сибила Кусева