CAN Europe: Няма напредък в областта на климата и енергетиката в Западните Балкани

По повод втората годишнина от Декларацията от София, нов доклад на Мрежата за действие в областта на климата (CAN Europe), предупреждава за ограничения напредък в националните планове за климата и енергетиката (НПКЕ) на Западните Балкани.

В Декларацията от София, приета на 10 ноември 2020 г., лидерите на всички държави от Западните Балкани се ангажираха да постигнат климатична неутралност до средата на века.

Досега обаче само Албания и Република Северна Македония са успели да представят проекти и окончателните версии на националните си планове. Те се нуждаят от по-добро прилагане на междусекторния подход, смятат от организацията.

Всяко по-нататъшно забавяне може да застраши обещанията на регионалните лидери за намаляване на емисиите на парникови газове чрез прилагане на ефективна политика, предупреждава CAN Europe. Тази организация заявява, че НПКЕ е десетгодишен план, който трябва да бъде един от практическите инструменти, с които държавата показва как ще постигне целите си в областта на енергетиката и климата за 2030 г.

CAN Europe оценява на какъв етап се намират тези планове във всяка държава от Западните Балкани. В доклада се подчертава необходимостта от напредък и подобряване на интегрираното планиране в областта на енергетиката и климата.

Досега само Албания и Република Северна Македония са приели НПКЕ. Другите страни са започнали процеса и се намират на различни подготвителни етапи. Сърбия публикува проекта на плана си в началото на август тази година, но оттогава не е показала напредък, съобщиха от CAN.

Според планирания срок първите окончателни национални планове за опазване на климата трябваше да бъдат приети до края на 2020 г. Секретариатът на Енергийната общност отложи датата за окончателно представяне на националните планове до 30 юни 2024 г. Въпреки това, за да се осигурят осезаеми резултати, процесът трябва да се ускори незабавно, се казва в доклада.

Съветът на министрите на Енергийната общност трябва да приеме националните цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г. през декември тази година. Според CAN Europe новите цели предвиждат общо намаление на емисиите на парникови газове до 60,9 % под нивата от 1990 г., както и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия до 31 %.

За да се постигне това, работните групи на по НПКЕ, създадени от всяка държава като договаряща се страна в Енергийната общност, ще трябва да подобрят политиките и мерките в областта на климата.

В случая с плана на Албания липсва амбиция, особено по отношение на намаляването на парниковите газове. За много от предвидените политики и мерки липсва конкретна реализация, начини за осигуряване на адекватно финансиране и срокове. Анализът посочва необходимостта да се подобри процесът на обществени консултации и да се даде възможност за ефективно участие на обществеността в процеса на вземане на решения.

Въпреки че Албания не разчита на въглища като енергиен източник, преразгледаният проект за НПКЕ следва да осигури ясен дългосрочен план за постепенното премахване на всички изкопаеми горива. Освен това планът трябва да гарантира, че националният икономически растеж е отделен от процеса на отделяне на въглеродни емисии, според CAN Europe.

Република Северна Македония се счита за регионален лидер на Западните Балкани в действията в областта на климата и е представила прогресивни цели в областта на климата и енергетиката в своя НПКЕ. Предвидената в документа дата за постепенно спиране на използването на въглища е постижима, ако преработеният план съдържа ясна стратегия за периода след затварянето на съществуващите въглищни електроцентрали, с точен график и осигурени финансови ресурси.

Планираното развитие на газовия сектор не е отразено в изчисленията на емисиите в рамките на плана, отбелязва CAN Europe. Освен това в преработения НПКЕ на РСМ трябва да бъдат включени заключенията от оценките на въздействието върху околната среда.

От изключителна важност е преразгледаните и новите планове да се фокусират по-подробно и върху регионалните енергийни аспекти и планирането на мерките за опазване на климата.

Плановете трябва да бъдат разработени с координиран подход, като се използват пълноценно възможностите за трансгранично и регионално сътрудничество, казва Фросина Антоновска, служител по енергийната и климатичната политика за Западните Балкани в CAN Europe./БГНЕС

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.