Земеделците ще получат пари по Плана за Възстановяване

Таня Китик

През 2023 година земеделските производители и преработватели на селскостопанска продукция ще могат да се възползват от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проекти на земеделци и животновъди ще се реализират в четири направления:

  1. „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, с бюджет от 318,1 млн. лева
  2. „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазари и съхранение на плодове и зеленчуци“ с бюджет от 15 млн. лева
  3. „Инвестиции за изграждане и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т.ч. добив на биологичен материал от тях“ с бюджет от 4,6 млн. лева
  4. „Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода в земеделските стопанства“ с бюджет от 99,7 млн. лева

В първото тримесечие на 2023 година ще стартират две от направленията, като при тях безвъзмездните средства са в размер на до 50% от допустимите инвестиции.

За какви инвестиции могат да кандидатстват земеделци и животновъди във всяко едно от направленията, по които се очаква да започне прием на проекти:

  1. „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ включва оборудване и съоръжения за:

1.1. съхраняване на животински и растителен торов отпадък, минерални торове;

1.2. производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;

1.3. преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;

1.4. прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);

1.5. превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване;

1.6. инвестиции в мобилни кланични пунктове;

1.7. закупуване на софтуер и/или хардуер за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (в растениевъдството за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; в животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);

1.8. цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения;

1.9. автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството – въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.);

1.10. други активи, свързани с опазване на околната среда, адаптиране към климата и опазване на природните ресурси, тъй като, разбира се, това е целта на мярката Ще се стимулират цифрови решения, автоматизиране и роботизиране на производството.

Максималната безвъзмездна сума, която един кандидат може да получи по това направление е в размер на 500 000 лева.

  1. „Инвестиции, свързани с ефективно използване на вода“ включва разходи за следното оборудване и съоръжения:

2.1. поливни системи в стопанствата, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;

2.2. инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води;

2.3. оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;

2.4. съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;

2.5. системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.

Размера на безвъзмездните средства отново е до 50% от допустимите инвестиции и максимален размер на безвъзмездните средства до 339 970 евро (650 000 лева с ДДС).

Таня Китик