Как инвестициите в технологии променят енергийната индустрия и ускоряват енергийния преход

Какво е енергиен преход? 

Енергийният преход представлява структурна промяна в енергийните системи – преминаване от замърсяващи производства на електроенергия към чисти и възобновяеми източници на електроенергия, като този процес неминуемо е придружен от мерки за повишаване на енергийната ефективност. Накратко – по-чисто и евтино производство на електроенергия и по-ниско потребление с минимални загуби. Три са основните двигатели на промяната: декарбонизация, децентрализация и дигитализация.

ТОКИ
 Снимка: unsplash.com

ТОКИ е лидер в търговията на 100% зелена енергия в България. Компанията се стреми да развива партньорства с екологично отговорни потребители и производители и да стимулира прехода от въглероден към устойчив енергиен бизнес. Компанията изкупува електроенергия от вятърни, слънчеви, хидроенергийни и други възобновяеми източници и работи с производители с различни капацитети – от малки обекти до мащабни вятърни и соларни паркове. Амбицията на ТОКИ е да увеличава процента на чистата енергия в общия микс на енергията, която търгува, и да прави новите модели на потребление и ползите от умните технологии достъпни за все повече потребители, все по-бързо и сигурно.

 

Как енергийният преход влияе на икономиката?

Дълго време темата за въглеродния отпечатък на икономиката и намаляването на емисиите парникови газове, които се отделят в атмосферата, беше неглижирана и решения, които да повлияят положително в тази посока бяха трудни, неприемливи и оставаха само с пожелателен характер в някакъв неопределен бъдещ момент. Респективно темата за плавен и справедлив енергиен преход също беше по-скоро пожелателна, а не от особено значение за бизнеса и правителствата. При наличието на евтина електроенергия бизнесът не се интересуваше особено от произхода ú, камо ли от въглеродния ú отпечатък. За правителствата енергиен преход означаваше непопулярни реформи и затваряне на въглищните централи, което би им коствало избиратели и рейтинг. Това видимо се промени през последните няколко години, но за съжаление времето за планиране и подготвяне на стратегия за плавен и справедлив енергиен преход вече е отминало. Изправени сме пред ситуация, в която за сравнително кратък период от време трябва да се осъществят сериозни инвестиции и реформи в енергийния сектор, за да може да се изпълнят ангажиментите по т. нар. Зелена сделка и да се поеме към трайно преминаване към възобновяема енергия.

От гледна точна на небитовите потребители на електроенергия, и особено индустриалните такива с голяма консумация, допреди две години нямаше особена икономическа логика да търсят и ползват електроенергия от възобновяеми източници. Това вече съвсем не е така. Особено за последната година цените на електроенергията на европейските енергийни борси се повишиха драстично. Това, съчетано с бързите темпове на развитие на технологиите на производство на електроенергия от ВЕИ, трайната тенденция за понижаване на размера на инвестицията на киловат инсталирана мощност ВЕИ, както и повишаването на ефективността, доведе до все по-голямото търсене на „зелена“ електроенергия. От друга страна, увеличеното търсене неминуемо води и до ръст в предлагането и увеличаващ се брой инвестиции и заети в сектора на ВЕИ.

Тенденции и предизвикателства

Енергийните системи – тоест начинът, по който се произвежда, пренася, разпределя и потребява енергията – търпят активна промяна през последните години и тя е едва началото на един процес на пълна трансформация. И като всяка промяна, тази трансформация поставя множество въпроси, предизвикателства и възможности пред и за всички участници в нея.

ВЕИ технологии

Производство

Основен фактор за по-бързия енергиен преход е темпът на развитие на технологиите за производство на електроенергия от ВЕИ. Според някои анализатори темпът на повишаване на ефективността на фотоволтаичните панели трябваше отдавна да се забави, но това не се случва. Фотоволтаичните панели стават все по-мощни и все по-ефективни, а цената им все по-ниска. Аналогично е положението с инверторите. Големи надежди се отправят и към зеления водород, а вече има и обявени сериозни инвестиционни намерения за такива проекти дори и в България.

Съхранение

Освен като зелен източник на енергия, водородът e особено полезен като метод за съхранение на енергията. Генерираната енергия, независимо от източника, може да се преобразува във водород чрез няколко метода, например електролиза (при който водата се разделя на водород и кислород), а след това водородът може да бъде съхраняван и повторно преобразуван в енергия, когато е необходимо. Този метод на съхранение e популярен като Power-to-X и обхваща процеси за преобразуване на възобновяема електроенергия (Power) във вещество или енергиен носител („X“), в конкретния случай водород (Н).

Друга набираща популярност опция за ефективно съхранение на енергия са помпено-акумулиращите водноелектрически съоражения – Pumped Storage Hydropower (PSH). Те представляват конфигурация от два водни резервоара на различни височини, които могат да генерират енергия, докато водата се движи надолу от единия към другия (изпускане), преминавайки през турбина. Системата се захранва с енергия, като изпомпва вода към горния резервоар (презареждане). Така всеки язовир може да функционира като гигантска батерия, защото може да използва енергия от различни ВЕИ, когато енергията се генерира (тя не се потребява) и след това да я освобождава, когато е необходима.

Стандартните батерии за съхранение на произведената електроенергия също се развиват с много бързи темпове. Инвестициите и развитието на електромобилността даде много силен тласък на този сектор и вече на пазара могат да се намерят много решения както за домашно съхранение, така и индустриални проекти с голям капацитет.

Умна мрежа

Разбира се, всички технологии за производство и съхранение на възобновяема и чиста енергия биха имали малък или никакъв смисъл в дългосрочен план, ако не се инвестира в развитие и модернизация на електропреносната мрежа. Все по-сериозно се говори и се върви към умни електропреносни мрежи, които са двупосочни и могат да балансират разликите в потреблението и производството бързо, лесно и евтино.

Зелената сделка

На второ място се нарежда политическата рамка. За да се осъществи преходът към чиста енергетика, са нужни политически решения за стимули на чистите технологии и енергийната ефективност, както и санкции за замърсяващите производители и разхищаването на електроенергия. Част от тях са залегнали в основата на Зелената сделка, а други вече са част от европейското и локалното законодателство на страните членки. Задължително е драстично да бъде намалена или дори премахната административната тежест при изграждането и инсталирането на фотоволтаични системи за собствено ползване както за малките, така и за индустриалните ползватели. Отдавна отмина моментът, в който Министерството на енергетиката трябваше да приеме времева рамка за затваряне на най-замърсяващите производства и план за замяната им с по-чисти такива, включващ и мерки за заетост на служителите от сектора. България трябва да се превърне в икономика, която да стимулира инвестициите във възобновяема енергетика, енергийна ефективност и чисти технологии в енергетиката.

Либерализация

Третият пакет с мерки следва да бъдат насочени към пазара. Небитовите потребители от повече от година излязоха на свободния пазар, но за съжаление това съвпадна като време с безпрецедентната криза в сектора, която драстично покачи цените. За много странични наблюдатели това изглежда като причина и следствие, но това далеч не е така. Свободният пазар дава много предимства и възможности, както за производителите и търговците на електроенергия, така и за крайните потребители. Свободният пазар при равна конкуренция е стимул производителите и търговците да инвестират и развиват все по-ефективни производства, а това безспорно са възобновяемите. При пряка съпоставка на крайната цена от ВЕИ източник и конвенционално производство на енергия крайната цена е в полза на ВЕИ. Това превръща инвестицията в такъв вид мощности в много привлекателна, без да са нужни каквито и да е дотации и финансови стимули от страна на държавата.

Пътят към успеха в енергийния преход

Пътят към успеха на България в енергийния преход безспорно е да направим всичко възможно да навакса пропуснатото време и да изгради ясна и категорична стратегия за развитие и реформа на енергийния сектор в крак с новите тенденции. Нужни са бързи решения за декарбонизация на енергийния микс в страната. И към момента България значително изостава по този показател от държавите в ЕС. Трябва да бъдат изградени и присъединени възможно най-много чисти енергийни производства. Поради спецификите на ВЕИ се налага да се мисли със стратегия и план – за да не се създадат големи разлики в пиковете на производство и потребление, които от своя страна имат нужда от сериозно балансиране.

Едно от много подходящите решения на този потенциален проблем са решенията за съхранение на тази енергия – например батерии. По този начин дори в моментите с ниско потребление и голям дял на производството от ВЕИ няма да се създаде дисбаланс в енергопреносната мрежа, а съхранената енергия ще може да бъде ползвана в часовете с пиково енергийно потребление. Категорично трябва да се инвестират средства в енергийната ефективност – независимо колко добре е структуриран енергийният микс в страната, без енергийна ефективност ще има загуби и потребителите ще плащат повече от необходимото, а общото потребление на електроенергия ще е неразумно високо. Държавата следва да стимулира по всякакъв начин зелени потребителски и бизнес решения – намаляване на административната тежест, приоритетно обработване на документи по инвестиционни проекти, уведомителен режим при някои производства са само част от подходящите мерки в тази посока. Също важна част от енергийния преход е да се инвестира в мерки за неутрализиране на вредните емисии. Те могат да включват залесяване, съоръжения за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и стриктен контрол върху нивата на изпусканите вредни емисии от най-замърсяващите производства.

Зависимостта на енергийния сектор от изкопаеми горива трябва да бъде намалена с ясната тенденция да бъде преустановена в бъдеще. Ясно е, че това не може да се случи отведнъж, защото това би създало сериозен стрес и срив в сектора, но също така е ясно, че това е посоката, в която ефективната енергетика трябва да върви. В дългосрочен план най-добрият източник на енергия е този, който не замърсява, икономически е ефективен и не създава опасност от екологични и хуманитарни катастрофи при евентуална авария. Ясно е, че ВЕИ отговаря на тези изисквания, а с темповете на развитие на технологиите ВЕИ ще стават все по-ефективни и достъпни.

Технологиите, които ще ускорят енергийния преход

Дигитализацията на технологиите ни дава възможност за структурни реформи, които ще позволят децентрализиране на енергийната мрежа. За разлика от атомните централи и централите, разчитащи на изкопаеми горива, ВЕИ са по-децентрализирани. Това налага промени и развитие в начина, по който е организирана електропреносната мрежа, и инвестиции в системи за контрол, автоматизация и комуникация – не само за управление на самата мрежа, но и на всички устройства, свързани към нея.

Умната мрежа се балансира и управлява почти без външна намеса. Тя може да отчита кой производител какво количество електроенергия произвежда, какво количество емисии са отделени за производството й и най-важното – какво количество електроенергия се консумира към момента. Излишъците се насочват за съхранение, там където има капацитет и нужда. С масовото навлизане на IoT технологиите една умна мрежа може да преценява къде има или ще има нужда от електроенергия и да реагира според това, като дори ограничава свръхпотреблението в часове, когато това би създало проблем.

Партньор в енергийния преход

В тази динамична ситуация бизнесът е изправен пред множество предизвикателства, а от решенията, които ще вземе по отношение на снабдяването с електроенергия зависи много – от краткосрочното обезпечаване на енергийните нужди на стабилна и предвидима цена, до устойчивото дългосрочно развитие. Възможностите са много, но за повечето фирми решенията може да се окажат трудни за вземане, поради липсата на нужната информация и експертиза. Така, много от фирмите в България все още не успяват да поемат по пътя на енергийната трансформация, въпреки че осъзнават нуждата и ползите от нея.

Добрата новина за представители на малкия и среден бизнес е, че не е нужно да разчитат единствено на собствените си ресурси. Благодарение на либерализацията, на пазара вече има достатъчно разнообразие от лицензирани търговци и експерти, които могат да помогнат при взимането на тези решения и да предложат варианти. „КЕР ТОКИ ПАУЪР“ например е компания с дългогодишен опит във ВЕИ индустрията, а през 2020 създава и електронна платформа за доставки на електроенергия. В лицето на ТОКИ фирмите ще намерят партньор, който може да предложи най-доброто решение според специфичните им нужди и пазарната обстановка.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *