Нова програма за ВЕИ и батерии за бизнеса

Обявени са за обсъждане условията за предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) за предприятия. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост, чрез Министерство на иновациите и растежа. В тази връзка разговаряме с г-жа Таня Китик – юрист, консултант по европейски и инфраструктурни проекти.

Таня Китик

– Г-жо Китик, кой може да кандидатства по тази процедура и да получи безвъзмездни средства?

– За да са допустими за участие по тази процедура, кандидатите трябва да отговарят на няколко изисквания:

 • Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година;
 • Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия;
 • Да са малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация;
 • Да са реализирали следните нетни приходи от продажби за 2021 година: за микро предприятия нетния приход за 2021 година да е по-голям или равен на 80 000 лева, за малко предприятие да е по-голям или равен на 187 000 лева, а за всички останали допустими предприятия да е по-голям или равен на 750 000 лева. Тук е важно да отбележим, че категорията на предприятието се определя от индивидуалния отчет на кандидата, без да се вземат предвид свързаните предприятия и/или предприятията партньори;
 • Да осъществяват своята дейност в допустим сектор на икономиката

– Казахте, че трябва да осъществяват дейност в определен сектор на икономиката, бихте ли пояснили какво имате предвид?

– Съгласно условията за кандидатстване, в тази процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори:

 •  Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • Предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти;
 • Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81 „Производство на захар”;

10.83 „Преработка на кафе и чай”;

10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

10.91 „Производство на готови храни за животни”;

11.02 „Производство на вина от грозде”;

11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

11.06 „Производство на малц”.

Също още нещо важно трябва да отбележим: по тази процедура не могат да кандидатстват МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и желаят да осъществят проекта си на територията на община, попадаща в обхвата на селските райони в Република България, независимо, че дейността им е допустима за подпомагане. За тези предприятия са предвидени Мерки от Програма за развитие на селските райони, които ще бъдат активни през следващата година.

– До каква мощност могат да бъдат изградените ВЕИ и задължително ли е да се закупуват и батерии за съхранение на електроенергията? И има ли някакви минимални технически изисквания?

– Инсталираната мощност не може да надвишава 1 MW ( един мегават) , като отново да подчертаем, че е само и единствено за собствено потребление на фирмата. Има още едно ограничение: мощността не може да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД).

И да, задължителна е комбинацията между ВЕИ и „батерии“.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Те трябва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

При подготовка и подаване на проектното предложение кандидата трябва да има Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) ИЛИ Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата (фирмата), а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота. Не е допустимо изграждане върху сграда/имот, които се ползват чрез договор за наем или концесия.

ВАЖНО и задължително условие: Всички дейности по инвестицията трябва да се изпълнят от един изпълнител, юридическо лице, което е ангажирало в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

Изградените фотоволтаични системи в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят на минимални технически изисквания, които са подробно посочени в документите по тази процедура.

А за какъв размер на безвъзмездни средства могат да разчитат кандидатите?

– Процентът на безвъзмездно финансиране зависи от размера на предприятието и от местоположението на инвестицията:

За микро и малки предприятия безвъзмездното финансиране е в размер на 50%

За средни предприятия: ако инвестицията е на територията на ЮЗР (Югозападен район, в него попадат следните области: София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) безвъзмездната помощ е в размер на 45%, а за инвестиции извън ЮЗР – 50%

За малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация на територията на ЮЗР – 35% безвъзмездно финансиране, а за тези извън ЮЗР – 45%

Като допълнение трябва да кажа, че максималният размер на безвъзмездното финансиране за проект НЕ може да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– Кога се очаква да стартира приема на проекти по тази схема?

– Индикативната дата на обявяване на процедурата е 13.01.2023 г., като все още не е известен периода за подаване на проектите

За допълнителни въпроси и разяснения по процедурата, както и за определяне дали сте допустими за участие по тази процедура нашите читатели могат да се обърнат към консултантския екип по следния начин:

На сайта: https://intecoinvest.bg/

Страниците във ФБ:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083234385455&sk=about

https://www.facebook.com/biznes.consult

Можете да се абонирате и за информационния канал във вайбер, на който получавате първи информация за всички възможности за европейско финансиране, както и да задавате директно на консултантите своите въпроси:

https://invite.viber.com/?g2=AQBAJwgq2%2FNiuE7QVRXkI9eMZS%2F4%2Ba8uwhDo4A2a3mC9AY4zLXPSaFXy4DIEtils

Сибила Кусева