Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА представи за обществено обсъждане условията за кандидатстване по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, популярна сред гражданите като „ФОТОВОЛТАИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА“

Как едно домакинство може да кандидатства по тази процедура, какви документи трябва да се подготвят и до какъв размер безвъзмездни средства може да получи?

В тази процедура могат да участват домакинства, които се намират на територията на Република България, всяко населено място е допустимо.

По проекта може да се финансира само ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ:
• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ)( т. нар. СЛЪНЧЕВИ БОЙЛЕРИ) като размера на безвъзмездната помощ е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв. с ДДС;
ИЛИ
• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия, като размера на безвъзмездната помощ е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв с ДДС.

Кандидата трябва да бъде:

 • физическо лице,
 • български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България,
 • обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.
 • собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата
 • жилището трябва да е основно за Кандидата.
 • жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • в случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен изброените изисквания, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • в жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението ( при кандидатстване по Компонент 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Компонент 1);
 • в жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Компонент 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Компонент 1).
 • да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;
 • да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща (при предложение по Компонент 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Компонент 1), която/които включва/т:
  • ценовите параметри на доставката и монтажа и
  • данни за техническите параметри на инсталацията / системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени по-долу или по-добри от тях.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

ВАЖНО: жилището трябва да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

Условия за закупуване на СЛЪНЧЕВ БОЙЕР ( Компонент 1 ):
Предоставят се средства за закупуване и инсталиране на слънчеви инсталации за БГВ, от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване.
За слънчевите инсталации за БГВ в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14 от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.
Същевременно в чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично ще е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

Условия при изграждане на ФОТОВОЛТАИЦИ и батерии ( Компонент 2):
По Компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за закупуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

Продажба на произведената и/или съхранена електрическа енергия няма да бъде допускано, като за тази цел ще бъде прилаган чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), съгласно който краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление.
Крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните, с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.
В чл. 25а, ал. 5 от ЗЕВИ изрично се посочва, че краен клиент може да внася произведената от него електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Посоченото изискване гарантира, че крайният получател на помощта не може да продава произведената електрическа енергия от фотоволтаичната система, без да е присъединен към разпределителната електрическа мрежа като производител на електрическа енергия.
За изграждане на енергиен обект по чл. 25а, ал. 1 от ЗЕВИ с обща инсталирана мощност до 5 МW в съответствие с чл. 147, ал. 1, т. 14а от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.
В чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията е поставено изискване за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:
• Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени. Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.
или
• Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършват дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, след одобрение на предложението от СНД и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

Допустими дейности по процедурата:
По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:
1) Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване;
ИЛИ
2) Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

ВАЖНО: Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието И да отговарят най-малко на следните технически изисквания:

I. Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване
Допустими активи за финансиране са слънчевите системи за битово горещо водоснабдяване, включващи слънчеви колектори, бойлер/-и, помпена група, соларно управление, разширителен съд, конструкция за монтаж и всички допълнителни елементи, които осигуряват ефективна работа на системата.
Плоски слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (α) ≥ 90%
• Коефициент на емисия (ε ) ≤ 6%
• Коефициент на топлинни загуби (a1) (Ua1 ≤ 5 W/м2К )
Вакуумно тръбни слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (α) ≥ 90%
• Коефициент на емисия (ε ) ≤ 6%
• Обобщен коефициент на топлинни загуби (a1) (Ua1 ≤1.5 W/м2К )
Конструкция
• Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на отделните съоръжения следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция;
• Продуктова гаранция ≥ 10 години.

II. Фотоволтаични системи
Фотоволтаични модули
• Ефективност на модула ≥ 20%
• Температурен коефициент за Pmax ≤ 0.37 %/°C
• Продуктова гаранция ≥ 12 години
• Деградация първа година ≤ 2%
• Линейна деградация за:

 • еднолицеви модули ≤ 0,6% на година,
 • двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
  • Механично натоварване: на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa; на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa
  Инвертори
  Допустими системи за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.
  • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency) ≥ 96%
  • Смущения от хармоници THD ≤ 3%
  • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%
  • Продуктова гаранция ≥ 10 години
  • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор
  Системи за съхранение
  • Работна температура – ≥45°С на околната среда
  • Продуктова гаранция ≥ 5 години
  Конструкция
  • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
  • Продуктова гаранция ≥ 10 години

След одобрението на проекта всеки кандидат разполага с до 18 месеца, за да реализира проекта.
При първоначалните варианти се предвиждаше проектите да се подават през общините и сега виждаме, че това е променено. Ще се кандидатства изцяло по електронен път, през ИСМ-ИСУН 2020

Какви документи трябва да приложим в момента на подаване на проекта:
Кандидатите по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 следните документи:
1) Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава – сканирано и прикачено копие в ИСМ-ИСУН 2020;
2) Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
3) Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства – сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020;
4) Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Приложение Н). Подава се в случай на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
5) Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство. Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
6) Декларация при кандидатстване (по образец) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020;
7) Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (по образец) – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020 (ако е приложимо);
8) Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
9) Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp– сканирани/а и прикачени/а в ИСМ-ИСУН 2020;
10) Разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp – сканирано и прикачено в ИСМ-ИСУН 2020;
11) Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Офертата се представя само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020;
12) Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидат подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2 – заверена с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата, сканирани и прикачени в ИСУН 2020.;
13) Данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от посочените минимални изисквания– сканирани и прикачени документи в ИСМ-ИСУН;
14) Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). – прикачени в ИСМ-ИСУН 2020.

За възникнали въпроси сме на разположение по познатия Ви и най-удобен за Вас начин:
+359878688679
+359878641478
+359878966555
Телефоните ползват и следните приложения: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal
[email protected]

За да получавате навреме информация за всички програми и да задавате въпросите си, се абонирайте за нашия Вайбър канал: https://invite.viber.com/?g2=AQBAJwgq2%2FNiuE7QVRXkI9eMZS%2F4%2Ba8uwhDo4A2a3mC9AY4zLXPSaFXy4DIEtils

 

2 Comments on “Стартира програмата за фотоволтаици за домакинствата”

 1. Благодаря за поднесената информация. Имам възникнал въпрос , може ли да се кандидаства едновременно за 1 къща от ч собственик по компонент 1 и по компонент 2 . Да се инсталира „бойлер“ и фотоволтаик едновренно ?
  Имате ли информация за приблизителното време за издаване на удостоверението за основно жилище и разрешението за строеж ?
  Датирането на документите може ли да предхожда датата на пускане на програмата ( примерно да са изкарани с дата 15.01.2022г.) ?

  1. Здравейте Николай,
   Съгласно условията за кандидатстване можете да кандидатствате само за една от двете възможности: или фотоволтаик или слънчев бойлер. И за двете едновременно не е допустимо.
   По процедурата се кандидатства с основното жилище, заявено като такова в общината, по местонахождение на жилището. Ако жилището Ви, с което ще кандидатствате по процедурата не е основно и тепърва ще го заявявате като такова, се обърнете към съответната общинска администрация, те ще Ви отговорят какъв е срока за това. Според мен става за един ден, но да не Ви подведа, проверете в общината.
   Относно разрешението за строеж-
   Първо трябва да подадете уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът Ви и в14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът трябва да Ви предостави допълнително споразумение към договора Ви. В него ще бъдат посочени техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към Вашата електрическа уредба.
   След получаване на допълнителното споразумение трябва да се обърнете към инженер- конструктор и/или електроинженер, които да изготвят чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.
   За да Ви издадат разрешението за строеж в общината подавате документите, получени от оператора и инженерите и ако всичко е наред с документите в 7-дневен срок трябва да Ви бъде издадено разрешението за строеж.
   Това е в най-общия случай. За точни срокове и документи разглеждаме всеки отделен случай, тъй като често има някакви особености.
   Процедурата за подготовка на проект по тази процедура стартира с подаване на уведомлението до оператора, от него трябва да започнете.
   На разположение сме за допълнителни въпроси.
   Таня Китик – експерт Европейски и инфраструктурни проекти
   ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД

   ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *