Безвъзмездни средства за стартиране на бизнес на хора с увреждания

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

– Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

– Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или не, както и не трябва да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

При одобрение на проекта физическото лице е необходимо да регистрира едноличното дружество, като е задължено след извършване на предвидените основни дейности да работи само в него.

Размерът на безвъзмездното финансиране е на стойност до 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Проекта е разделен на две части:

първа част включва инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

втората част предвижда дейности, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива. Продължителността им трябва да продължи минимум 36 (тридесет и шест) месеца.

По проекта се финансират дейностите по част първа, като те могат да включват следните разходи:

  • такса за учредяване на дружество (ЕООД) или ЕТ;
  • строително-ремонтни работи на помещението, което ще се ползва. Помещението може да е собственост на кандидата, или да е наето за срок от минимум 4 години.
  • оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието. По проекта е допустимо да се наемат и други лица на работа, но това не е задължително условие.
  • стартов минимален оборотен капитал.
  • краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието. Обучението може да е за повишаване на неговата квалификация, компетентност или усвояване на придобиване на нови умения.

Важно е да поясним следното: програмата е за лица с ТЕЛК решения и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Ако кандидата е в трудови/ служебни правоотношения към момента на кандидатстване, е необходимо да декларира, че след одобрение на проекта ще извършва трудова дейност единствено в предприятието, което ще учреди при изпълнение на проекта.

Също е важно да кажем, че в решението на ТЕЛК/НЕЛК на кандидатстващото лице не трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които то предвижда да извършва след реализация на проекта.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.03.2023 година

Екипът ни е на разположение за допълнителни въпроси и подготовка на проектни предложения.

Таня Китик