ОКОНЧАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ

В Държавен вестник излезе очакваната промяна в ЗУТ, която регламентира поставянето на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с мощност до 20 kW.
Това пряко касае тези, които са решили да се възползват от процедурата по Плана за възстановяване, чрез която със сума до 15 000 лева ще се подпомагат българските домакинства за изграждането на инсталации САМО и ЕДИНСТВЕНО за собствени нужди с капацитет до 10 kW.
Както вече сме коментирали многократно с промяната в ЗУТ отпада издаването на разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници. Това обаче не води до отпадането на изготвяне на проектна документация, каквото бе мнението и очакването на болшинството от желаещите да кандидатстват.
Сега няма да коментираме необходимите чисто административните документи по процедурата – платежните за енергия, декларациите и справките, а ще поговорим за най-важната част от проекта – самата инсталация:
След като изменението в Закона вече е факт, ето какъв ще е реда за подготовка на документите, касаещи инсталацията и нейната законност:
1. След като вече разполагаме с допълнителното споразумение със съответното енергоразпределително дружество, трябва да се обърнем към инженери за подготовка на проектни решения в части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.
При подготовката на тези документи инженерите, изготвящи съответните части следва да се съобразят с минималните технически изисквания на инсталацията, указани в Условията за кандидатстване по процедурата.
2. След като сме събрали документите по предходната точка, заедно с всички други документи, може да подадем нашето проектно предложение за финансиране.
Докато чакахме да обнародват промените, течаха много дискусии относно това дали трябват изобщо проекти, чертежи… дали те ще трябва да се заверяват в общината или не и други подобни въпроси.
Според изменението на закона от днес, отпада задължението на кандидатите да уведомяват главния архитект на общината ПРЕДИ ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО, което води до съкращаването на срока за подготовка на проектите по процедурата.
Задължението за уведомяване на главния архитект на общината и съответното ЕРП възниква само в случай, че лицето ще започне изграждане на системата, респективно след одобрение на проекта по процедурата и подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Какво задължително трябва да направим, след като са ни одобрили по проекта и ние се подготвяме да започнем неговото изпълнение? Освен административните ангажименти като подписване на договор с фирмата, която ще ни достави и инсталира системата, имаме и следните задължения, неспазването на които ще доведе до санкции:
– В срок до 14 дни ПРЕДИ започването на изграждането на инсталацията, Възложителят трябва да подаде уведомление до главния архитект на общината, като към него трябва да приложи и проектните решения от инженерите ( документите от точка 1), че стартира изграждането на инсталацията
– След извършване монтажа на инсталацията собственикът на обекта, към който се монтира тя, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината И оператора на електроразпределителната мрежа (когато сградата е присъединена към такава), че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.
Това са уведомителни режими към ЕРП-то и към Общината, които заместват досегашния режим за издаване на Разрешение за строителство.
Неспазването на тези два задължения за подаването на тези уведомления ще доведе до налагане на санкция – глоба, в размер на от 1000 до 5000 лева.
Отпадането на издаване на Разрешение за строеж важи само за физически лица.
За изграждането на подобни инсталации с кандидати фирми ( изобщо за всички юридически лица ) , с капацитет до 1 мегават, остава задължението да извадят Разрешение за строеж.
И една също интересна информация за нашите клиенти: в понеделник 23 януари 2023 година, в 19:00 часа ще се проведе ОНЛАЙН СРЕЩА, в която участие ще вземат експертите от нашия екип като консултанти с експертиза в европейските проекти и нашите колеги от НЕС – Нови Енергийни Системи ООД, една от най-големите фирми в България с дългогодишен опит в изграждането на ВЕИ и всичко, свързано с енергийната ефективност. Те ще отговаря на вашите въпроси относно техническата част на проектите, батериите, минималните технически изисквания и други.
В допълнителна информация ще изпратя линкове, в които можете да се включите за участие и да задавате вашите въпроси.
Таня Китик