Максимална цена до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии)

Отвори за кандидатстване процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията, като приема на проекти ще продължи до 15.05.2023 година, 16:30 часа.

Какви са финансовите параметри, техническите изисквания и допустимите кандидати ще ни представи юриста Таня Китик – консултант с експертиза в инфраструктурни и европроекти.

ВЪПРОС: На какви условия трябва да отговоря една фирма, за да може да участва с проект по тази процедура?

Таня Китик

Таня Китик: Кандидатите по процедурата трябва да отговарят едновременно на следните изисквания:

1.) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

2.) Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация.

3.) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

– микропредприятия – минимум 80 000 лева

– малки предприятие – минимум 200 000 лева

– средни предприятия – минимум 800 000 лева

– Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация – минимум 3 000 000 лева

При определянето на нетните приходи от продажби за 2021 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори, послужили за определяне на категорията на кандидата.

4.) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура

ВЪПРОС: Какъв е размера на безвъзмездната помощ, която могат да получат кандидатите?

Таня Китик: Минималния размер на безвъзмездното финансиране за едно предприятие е 75 000 лева, а максималния размер не може да надвишава 1 000 000 лева. Но следва да се отчете още едно ограничение на максималния размер безвъзмездни средства:

– за микропредприятия: 90% от реализираните от дружеството средногодишни нетни приходи от продажби общо за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от дружеството средногодишни нетни приходи от продажби общо за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия: 25% от реализираните от дружеството средногодишни нетни приходи от продажби общо за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;

– за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от дружеството средногодишни нетни приходи от продажби общо за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

За правилно разчитане на тези изисквания, реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г., се изчисляват по следния начин: Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., подаден от кандидата към НСИ, сборът от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ (код на реда 15100, кол. 1) от приходната част на отчетите за трите години, делено на 3.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за всяко едно дружество е в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието, както следва:

 • Микро и малките предприятия са с интензитет на БФП в размер на 50%
 • Средните предприятия, находящи се на територията на Югозападен район ( включващ София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) е в размер на 45% БФП
 • Средните предприятия, находящи се извън територията на Югозападен район ( включващ София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) е в размер на 50% БФП
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, находящи се на територията на Югозападен район ( включващ София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) е в размер на 35% БФП
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, находящи се извън територията на Югозападен район ( включващ София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил) е в размер на 45% БФП

ВЪПРОС: Кои кандидати са недопустими за участие по тази процедура?

Таня Китик: Това е много важен въпрос!

Съгласно Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, в процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ и

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ.

Тъй като много от дейностите са допустими за подпомагане по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

1) микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район И са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

2) предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29).

Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

3) микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.

4) малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.

5) предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други)1;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

5) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

ВЪПРОС: Какви разходи са допустими за подпомагане по тази процедура?

Таня Китик: Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), като тези разходи могат да включват:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Във връзка с допустимите разходи искам да подчертая няколко изключителни важни неща, които са задължителни за изпълнение:

 • Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).
 • Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.
 • Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).
 • Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.
 • С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).
 • Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани в имота, където е изградена фотоволтаичната система, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система.
 • Съгласно чл. 41, пар. 5 от Регламент 651/2014 фотоволтаичните системи за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), придобити по процедурата, следва задължително да са нови.
 • Разходите по поддръжка и замяната на малки части и компоненти, които обикновено се извършват по време на жизнения цикъл на инсталацията, са недопустими.
 • По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти (отделни части), с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаични системи и/или батерии.

Срока за изпълнение на одобрения проект е до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

ВЪПРОС: Какъв е шанса да бъде одобрен един проект?

Таня Китик: За определяне на допустимостта и „шанса“ за одобрение на един проект трябва да се направи предварителна оценка на кандидата. Това ние извършваме задължително и е безплатно.

С цел определяне допустимостта на едно дружество, кандидатите могат да изпратят запитване на нашия мейл: [email protected] Ще направим анализа на дружеството на клиента, ще определим точките на проекта и при желание от страна на дружеството, ще подготвим проектното предложение. Тук трябва да кажа също нещо важно, че заплащането на нашите услуги се случва само и единствено след одобрение на проекта на клиента, както и не взимаме аванс за подготовка на проекта за финансиране.

Сибила Кусева