Покупка на имот – как да проверим строителя

Взели сте решение да купите имот – готов или на зелено, но се чудите доколко е надежден строителят? Дали ще приключи в срок строежа на сградата, която сте харесали за своята инвестиция или за нов дом на своето семейство?

Как да проверим легитимността на фирмата и възможно ли е да проучим какви обекти в минали години са били завършени от тази строителна компания?

Отговорът на тези въпроси дава Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) у нас. Към момента в него са вписани 6500 компании. Регистърът е създаден и се поддържа от Камарата на строителите в България /КСБ/, която има 27 регионални представителства на територията на цялата страна.

Целта на този регистър е да се избегне фирми фантоми да извършват нерегламентирана строителна дейност без необходимата техника и правоспособен технически персонал, както и да се въведе ред в отрасъла. Това съответно е важно и за всеки, който иска да се сдобие с жилище в сграда, построена от професионалисти в бранша.

С какво информацията в регистъра спомага на купувача, решил да  инвестира в имот, изграден от конкретна строителна фирма?

Преди всичко, трябва да имате предвид, че компаниите, които получават разрешения за строеж и други документи, необходими за откриването на строителна площадка в страната, трябва задължително да са вписани в Регистъра на строителя, когато изграждат обекти над 100 кв.м. РЗП /разгъната застроена площ/.

Те нямат право да извършват строителна дейност без тази задължителна регистрация.

Регистърът издава на строителните фирми удостоверения, които са неразделна част от документацията им при участия в тръжни процедури, както и в самия строителен процес.

Важен аспект, който трябва да се отбележи е, че информацията в регистъра се актуализира всяка година. Ако фирмата не я е предоставила  на ЦПРС, тя автоматично бива заличена от него и това може да се провери чрез справка в сайта на регистъра. Заличаването на компанията е индикация и доказателство, че тя вече няма право да сключи договор за ново строителство или например за основен ремонт.

Търсенето в регистъра се осъществява по области, по ЕИК на компанията или по нейното име, така че с няколко клика на мишката може да  получите достъп до списък с всички строителни фирми с право да извършват строителна дейност в дадена област и град. Може да се запознаете с цялата информация, характеризираща строителя, който сте избрали, както и да проследите през годините какви строежи е имал право да извършва.

Друга полезна информация, която може да получите от регистъра на строителя, е свързана с критериите и изискванията към фирмите. Те са прецизирани по отношение на строително-монтажните дейности (СМР) в конкретни категории и групи.

Какви са изискванията към строителите, за да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя?

Специално избрана от КСБ 15-членна Комисия отговаря за поддръжката и ръководи функционирането и използването на регистъра, като следва издаден за целта от КСБ правилник за реда за вписване и воденето му.

За да бъде вписана дадена строителна компания в регистъра, тя трябва да отговаря на конкретни изисквания, за да се гарантира прозрачност в дейността на строителните компании и за увереност на обществеността, че по строителните площадки в страната ни работят само легитимни представители на бранша, с необходимата квалификация и професионална отговорност.

В тази връзка строителната фирма не трябва да има ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Допълнително към това се прибавя и изискването да не е обявена в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и да разполага с валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията й, изисквани по действащи нормативни актове.

Строителната компания трябва да разполага с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР, както и с необходимия персонал, нает по трудови договори, за техническо ръководство на строежите.

Техническите кадри на фирмата отговарят за контрола върху качеството на изпълнение на строителството, както и за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност.

Наетият технически персонал трябва да притежава необходимата правоспособност, съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство. Наетите работници съответно трябва да имат необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности.

Критериите за вписване на строителна фирма в дадена категория и група са и по отношение на числеността на персонала, нетните приходи от продажби и балансовата стойност на дълготрайните материални активи, както и производствен опит.

Вписаните в регистъра строители могат да изпълняват строежи от съответната група и категория, за която са вписани, както и строежи от по-ниска категория от същата група.

Централният професионален регистър на строителя дава отговор на въпроса кои са строителите в България. И гарантира, че вписаните в него  фирми спазват гореизложените изисквания и критерии всяка година, като цели да държи на „светло“ строителния бранш у нас. Всеки купувач има достъп до актуална информация за тези фирми чрез регистъра и може да вземе решение дали да пристъпи към имотна сделка с даден строителен предприемач.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *