Стартира процедурата за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма.

Процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ ще финансира с над 235 млн. лв. подобряване на енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30% първична енергия (клас на енергопотребление минимум „В“). Така ще се осигури и намаляване на разходите за енергопотребление на бизнеса, по-добър микроклимат за работна среда, ще се подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи жизненият цикъл на сградите.

За да кандидатстват по тази процедура е необходимо фирмите да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и да са микро-, малко, средно или голямо предприятие; да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 година, да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за 2022 година както следва: микро предприятия – 70 000 лева; малко предприятие – 150 000 лева; средно предприятие – 650 000 лева; голямо предприятие – 3 500 000 лева

Сградите, върху които ще се реализира инвестицията, включително тези от сектор „Туризъм“, трябва да са собственост на кандидата или да са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

Средствата по процедурата са разпределени на два компонента:

Компонент 1 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ще получат 77,6 милиона лева без ДДС

и

Компонент 2 – ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, включително в сектор „Туризъм“, които ще получат 157,5 милиона лева без ДДС

Минималният и максималният размер на безвъзмездно финансиране за всеки един проект зависи от категорията на предприятието:

  • за микропредприятия минималният размер на безвъзмездната помощ е 35 хил. лв., а максималният – 100 хил. лв.,
  • за малките предприятия е от 35 хил. лв. до 300 хил. лв.,
  • за средните от 100 хил. лв. до 500 хил. лв.,
  • за големите от 100 хил. лв. до 1,5 млн. лв.

Като допустими дейности по настоящата процедура са определени:

  • извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • дейности за изпълнение на строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за изпълнение на мерките, за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно Закона за устройство на територията,
  • авторски и строителен надзор,
  • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация и др.

Крайният срок за подаване на предложения е 15.06.2023 г., 17:30 часа.

Таня Китик