ВСИЧКИ СМЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Преди повече от 50 г. американският президент Кенеди казва: „По дефиниция всички сме потребители. Потребителите са най-голямата група в икономиката, влияеща и повлияна от почти всяка лична и обществено-икономическа промяна. Те са и единствената важна група, чиито глас не се чува често”. Още тогава се дефинират основните им потребителски права.
А именно:
• потребителите имат право да бъдат пазени от опасни продукти.
• имат право да знаят какво точно купуват, имат право на избор, който защитава частната стопанска инициатива и правото да бъдат чути.
• Държавните органи се задължават да изслушват проблемите на потребителите и да правят всичко възможно за тяхното решаване.
По-късно се добавят още 4 основни права:
• Право на компенсация,
• право на обучение,
• право на на задоволяване на основните човешки нужди
• право на на здравно обслужване
Тези права, за да бъдат защитени, е необходимо да бъде изградена система за защита на потребителите. Какво обхваща тя: нормативна база, контролни органи с компетенции да следят спазването на нормативната база, потребителски организации, лоялни браншови съюзи, медии, потребители и търговци. Всички тези участници трябва да бъдат системно свързани помежду си, за да може да има един лоялен и справедлив пазар. Всяка една държава би искала да има ефективно работещ пазар, но за да се случи това, са необходими правила, които да се спазват, необходими са търговци, които да действат честно, да отговарят най-добре на нуждите на потребителите и най-после потребители, които да бъдат уверени, че са добре информирани и ползват правата си.
Честит празник на потребителите и на търговците!

КЗП