През месец април 2023 година предстои да отвори процедура АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

По процедурата с бюджет от 100 милиона лева ще се предоставя помощ на предприятията за справяне с новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Допустимите кандидати са дружества, регистрирани по Търговския закон. За микро, малките и средни предприятия безвъзмездната помощ е в размер на 100%, а за големите предприятия – 80%.

 

Освен закупуване на лични предпазни средства и специално облекло и ремонт и оборудване на места за отдих, допустимите дейности включват още:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. ( това е задължителна дейност).

2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа;.

3. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Предвидени са следните финансови параметри на индивидуално проектно предложение:

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 50 000 лева

Максимален размер – 391 166 лева

Автор: Таня Китик