ВЕИ и слънчеви бойлери по нови програми за микропредприятия, земеделци и животновъди

Предстоящото отваряне на няколко програми и процедури дава възможност бизнесът да инсталира фотоволтаици и слънчеви бойлери за топла вода, покриващи собствените нужди на дружеството.

В момента тече прием на проекти по процедура за инсталиране на фотоволтаици в задължителна комбинация с батерии за фирмите от изключително много сектори, но тази мярка не подпомага микропредприятията, които се намират на територията на селските райони, както и земеделските и животновъдните стопанства. Именно за тях предстои да отворят за прием две процедури:

  1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е мярка от Програма за развитие на селските райони, която ще финансира дейности по инсталиране на фотоволтаици за собствени нужди на дружества МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, находящи се на територията на Селски район, като кандидатите по тази мярка могат да закупят и батерии за съхранение на произведената електроенергия. Важно условие е произведената електроенергия да бъде само за собствени нужди на дружеството и инсталацията да не надхвърля 1 мегават. По тази програма може да се инсталират още слънчеви бойлери, термопомпи и др. Освен това са допустими и дейности по енергийна ефективност в промишлени системи и сгради, СМР, обзавеждане, оборудване, внедряване на стандарти и други.

По тази мярка могат да кандидатстват фирми от сферата на производството и услугите, като например: сервизи (авто, за машини, за съоръжения и други), шивашки предприятия, печатници, издателства, пункт за технически прегледи, вулканизатори, монтаж на АГУ, салони за красота, пекарни, хлебарници, рекламни агенции, производство на играчки, сувенири, мебели, стоматологични клиники, ветеринарни клиники, медицински центрове, домове за възрастни, частни детски градини и кътове, парти центрове, обучителни центрове и много други.

Проектите трябва да са на стойност до 400 000 Евро, като безвъзмездната помощ е в размер на 50%.

По тази мярка могат да кандидатстват и земеделци и животновъди, които имат желание да разнообразят своята дейност с неземеделска дейност.

  1. „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

По тази процедура проекта трябва да е на стойност до 1 милион лева, като безвъзмездното финансиране е в размер до 50%. Кандидатите ( фирми, ЕТ, Кооперации и физически лица) трябва задължително да са регистрирани земеделски производители, като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната 2021/2022 стопанска година, да са микро, малки или средни предприятия. Големите предприятия не са допустими по тази процедура. Тук нямаме изискване дружеството и/или дейността да са на територията на селски район, допустима е цялата територия на страната.

Проектите трябва да целят подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:

а) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; и/или

б) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Какво е допустимо по тези проекти?

Разходи за материални и нематериални инвестиции:

Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда.

Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.

Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.

Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,

Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.

Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.

Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства.

Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).

Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.

Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление.

Нашия екип е готов да отговори на възникналите въпроси и да съдейства при подготовка на проектното Ви предложение.

Можете да ни пишете на мейл [email protected] или на телефон 0878 641478.

Автор: Таня Китик