ПОКАНА за Откриваща конференция по ПРОЕКТ: «Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина»

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“
 
УВАЖАЕМИ,
 
МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“ стартира изпълнението на проект с регистрационен №BG06RDNP001-19.610-0037-C01 „Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“. Проектът е финансиран по процедура BG06RDNP001-19.610 „ Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На 10.05.2023 г. от 10:00 ч., в село Равно Поле, в ГОЛФ КЛУБ „Света София“ ще се проведе откриваща конференция.

  • Място на провеждане: ресторант на ГОЛФ КЛУБ „Света София“
  • На събитието ще участват кметовете на община Елин Пелин и Горна Малина, както и представители на местния бизнес, НПО сектор и медии.
  • Регистрацията за събитието е на място.
КАНИМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ с предложения и препоръки за реализацията на проекта.
Молим да потвърдите участието си на телефон: 0877070281 / Блага Белухова/ в срок до 15:00 ч. на  09.05.2023 г.