Предстои прием за РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

С бюджет от 127 млн. лв. безвъзмездни средства ще стартира първата мярка по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027, като до края на годината се отварят още две за над 410 млн. лв.

Безвъзмездната помощ по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ за фирмите ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв., като по нея могат да кандидатстват микро-, малки или средни предприятия, както и дружества с до 499 служители или големи предприятия.

Подкрепа могат да получат например иновации, свързани с изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет в усвояване на изкуствения интелект, с облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), с комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация или управление. По процедурата ще се насърчават иновации, свързани със стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи и внедряването им в промишлеността и в сектори с дългосрочен дефицит на кадри като земеделие, хигиенни дейности и др.

По мярката ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустими за финансиране ще бъдат и нови решения в биотехнологиите и здравословния начин на живот, водород-базирани технологии и използването на водород в индустрията, енергетиката, транспорта и бита.

Средства ще се отпускат още за иновации и дигитализация на културни и творчески индустрии като медии, библиотеки, сценични и визуални изкуства и др.

Допустимите разходи ще включват и наемане на квалифицирани специалисти, учени, технологични специалисти и др.

Важен елемент в мярката е възможността предприятията да заявят защита на индустриалната собственост, като разходите, свързани с този процес, ще се поемат от програмата.

автор: Таня Китик