Дамите в селското стопанство с предимство при кандидатстване по новата процедура за подкрепа на бранша

Съвсем скоро предстои да започне приема на документи по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ по Плана за възстановяване и устойчивост с бюджет от 318 048 200,30 лева. Инвестициите, заложени в проектните предложения трябва да са пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение на селскостопански продукти, както и подготовка на продукцията за продажба. 

Максималният размер на едно проектно предложение не може да надвишава 1 000 000 лева без ДДС, като безвъзмездната помощ е до 50% от стойността му.  

Кой може да кандидатства: 

  • регистрирани земеделски стопани и групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани, като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022 
  • да са микро, малки и средни предприятия 
  • ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите 

Допълнителни точки ще получи проектно предложение, което е подадено от жена, физическо лице или едноличен търговец, както и от кандидати от 18 до 40- годишна възраст ( 5 точки). За кандидати физически лица и ЕТ на възраст от 41 до 50- годишна възраст се добавят 3 точки.  

Други критерии, по които ще се оценява проектното предложение са: размера на заявените разходи, финансовото състояние на кандидата, дали кандидата е биопроизводител, каква история като земеделски стопанин има, в кой сектор на земеделието или животновъдството са насочени инвестициите и екологични инвестиции.  

Допустимите разходи по процедурата са следните:  

– Технологична и екологична модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда. 

– Доставка и монтаж на оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване. 

– Доставка и монтаж на оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване. 

– Доставка и монтаж на автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,  

– Доставка на машини и оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др. 

– Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация. 

– Технологична модернизация на отделните фази на производствените процеси за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства. 

– Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.). 

– Доставка и монтаж на машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.  

– Доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление. 

 За разлика от приема по мярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони по тази процедура не е допустимо да се закупува недвижима собственост. Не са допустими също разходи за ремонт, реконструкция и изграждане на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък – торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение; Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти. 

 Одобрения проект се изпълнява в срок до 9 месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране. 

Автор: Таня Китик