Научно-изследователският център за агробизнес и природоползване привлече ново финансиране за проучване на готовността за адаптиране към промените в климата

Доц. д-р Янка Казакова-Матева от Центъра за агробизнес и природоползване в УНСС е един от тримата български учени, които спечелиха изследователски грантове от Съвместната китайско-българската лаборатория за адаптивно управление на екосистемите в селските райони при промени в климата. Проектът на доц. Казакова-Матева е насочен към оценка на готовността на аграрните институции за адаптиране към промените в климата.
Доц. д-р Димитър Терзиев, директор на Центъра за агробизнес и природоползване в УНСС, сподели, че този вид изследвания са ценни не само със своята научно-приложна стойност, но и с възможността за използването им в обучението на студентите. В този смисъл, опитът на Центъра от Съвместната китайско-българска лаборатория се интегрира в дисциплината „Икономическа адаптация към промените в климата“, която е част от новата магистърска програма „Зелена икономика и бизнес модели“ към катедра „Икономика на природните ресурси“.
Съвместната китайско-българската лаборатория за адаптивно управление на екосистемите в селските райони при промени в климата започна дейността си през 2022 г. Ръководството на лабораторията е споделено между проф. Че от Шанхайския университет Shanghai Jiao Tong и проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика към ССА. Институционални членове на Съвместната лаборатория от българска страна са Аграрния университет, Института по аграрна икономика към ССА, СУ „Климент Охридски“ и УНСС.