Откриващата конференция по ПРОЕКТ: «Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина»

На 10.05.2023 г. се проведе откриващата конференция по ПРОЕКТ: «Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина».

Ивайло Симеонов

Събитието беше уважено от кметовете на общините Елин Пелин – г-н Ивайло Симеонов и на Горна Малина – г-н Ангел Жиланов. Участваха представители на бизнеса, спорта и културния живот от двете общини.

Ангел Жиланов

Предстоят серия от информационни дни и отворени срещи за обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред местния НПО сектор, бизнеса и администрациите, за да може да се разработи актуална и адекватна – базирана на местните потребности стратегия за развитие на МИГ.

Предстои реализацията на проект №BG06RDNP001-19.610-0037-C01 “Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина”. Проектът е финансиран по процедура BG06RDNP001-19.610 „Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

График на отворените дни, ще бъде публикуван на интернет страниците на общините Елин Пелин и Горна Малина. Домакин на конференцията беше ГОЛФ КЛУБ „Света София“ – село Равно Поле.

Презентации от проведеното събитие може да видите тук.