Предизвикателствата пред малкия семеен бизнес в България

В съвременния икономически свят, от който е част и България, семейните бизнеси имат много важна роля. Те са основен двигател на икономическия растеж и създават значителен брой работни места. В сравнение с по-големите предприятия, малките фирми са по-гъвкави, бързо се адаптират към промените в пазарните условия и имат по-ниски нива на бюрокрация и регулация.

Малките семейни фирми са плодотворно гнездо за иновации и предприемачество. Те имат гъвкавостта да пробват нови идеи и да отговарят на специфичните нужди на пазара. Предлаганите от тях различни продукти и услуги, задоволяващи различни потребности на пазара поддържа здрава конкуренция и осигурява по-голям избор за потребителите. Често са насочени към обслужване на местната общност. Така подпомагат локалното икономическо развитие, осигурявайки работни места и участвайки в местни инициативи и събития.

Не на последно място трябва да отбележим, че малките семейни фирми помагат за задържане на капитала в страната, като създават доходи и реинвестират в местната икономика.

Всички тези фактори подчертават значимостта на малките семейни фирми за икономиката на България.

Въпреки потенциала за успех, семейните бизнеси се изправят пред различни предизвикателства. Като консултант в бизнес планирането с над 15 годишен опит в тази сфера, съм се сблъсквала със следните проблеми при функционирането на малките и семейни фирми:

  1. Липса на ясна стратегия за развитие: За всеки бизнес, независимо от неговия мащаб е важно да се дефинират цели и стратегически планове за бъдещето на бизнеса. Една от най-често срещаните „практики“ е липсата на ясна стратегия за развитие и управление на семейния бизнес. Това често е резултат от липсата на информация и знания относно процеса на планиране и развитие. Обикновено фокуса на собствениците е върху оперативните задачи и те не разбират необходимостта и ползите от планирането. Управляват бизнеса на база интуиция и досегашен опит. Заемат се с незабавните предизвикателства и се осланят на „реактивни“ решения. Всеки нововъзникнал проблем те приемат като заплаха за семейното благосъстояние. При голям брой предприемачи липсата на планиране и цели е следствие на страха от рискове и несигурността в бъдещето. Те предпочитат фокуса върху текущите приходи.
  2. Несъответствие между професионалните и семейни роли: Една от предизвикателните области в семейните бизнеси е съответствието между професионалните и семейни роли. Често се случва, членовете на едно семейство, заето в семейния бизнес, да носят по няколко „дини под една мишница“ и с течение на времето баланса в отношенията се губи. Необходимо е да се установят ясни граници между работното време и личното време. Разбирането на ролите и взаимната подкрепа са от съществено значение за успешното функциониране на семейния бизнес.
  3. Недостатъчно професионално развитие и обучение: В семейния бизнес често липсва фокус върху професионалното развитие и обучението на членовете на семейството, ангажирани с работата. Считам, че това е голям „минус“, тъй като бизнесът се променя и развива бързо, и на успех ще се радват тези, които притежават актуални, адекватни знания и умения. В семейните и малките фирми трябва да се насърчават всякакви възможности за обучение, да се включат в мрежи от професионалисти и да следят тенденциите и развитието на своя отрасъл.
  4. Липса на план за приемственост: Това, колкото и парадоксално да звучи, се оказва, че е проблем при изключително голям брой семейни фирми. Но той е ключов при семейните бизнеси.

Прехвърлянето на управлението и/или работата върху други членове на семейството, често това са по-младите, води до сътресения както в бизнеса, това и в семейните отношения. Важно е да се осигури подходяща подготовка на младото поколение, което ще поеме бизнеса, като се състави дългосрочен план за приемственост. В него трябва да се включат обучения, придобиване на необходими за конкретната сфера на бизнеса умения по управление и предприемачество. Най-удачно е постепенното предаване на отговорностите. Постепенния подход ще позволи на младото поколение да се адаптира чрез постепенно увеличаване на отговорностите и възможностите за управление. Така ще придобият необходимия опит и умения, като едновременно с това ще запазят уникалността и стойността на семейния бизнес.

  1. Неправилно финансово управление: Финансовото управление е от решаващо значение за успеха на семейния бизнес. Често се допуска грешка в липсата на стратегия за финансово планиране, слаб контрол върху разходите и липса на добре дефинирани финансови цели. Важно е да се създаде финансов план и много по-стриктно да се следят приходите и разходите, тъй като от това зависи осигуряването на достатъчен капитал за развитието на бизнеса.

Необходимо е внимателното планиране и управление на паричния поток. Това включва проследяване на входящите и изходящите плащания, оптимизиране на сроковете за получаване на плащания от клиенти и преговори с доставчиците за по-дълги срокове за заплащане. Могат да разгледат различни алтернативи за финансиране, като кредити от банки и получаване на безвъзмездни средства чрез участие по европейски програми, финансиращи например покупката на ново оборудване за производство или предоставянето на услуги, ремонт на производствени и/или търговски помещения, внедряване на иновации и много други. Чрез европейски програми също могат да се подобрят условията на труд, да се получи финансиране за работни заплати за новонает персонал, да се оборудват новите работни места и много други възможности. Увеличаването на капитала може да се постигне и чрез разработване на нови активни маркетингови и продажбени стратегии, идентифициране на нови пазарни възможности или разработване на нови продукти и услуги. Прегледът на операциите на фирмата и търсенето на начини за оптимизиране на разходите може да помогне при управлението на ограничения оборотен капитал. Това може да включва преглед на процесите, намаляване на излишни разходи и използване на по-ефективни методи за производство и доставка. На анализ подлежат и отношенията с доставчици и клиенти: например, може да се предложи на доставчици по-дълги срокове за заплащане или да се договори предварително плащане от клиентите.

Това са само някои общи възможности за увеличаване на паричните постъпления в една фирма. Решението е уникално за всяка фирма и изисква внимателен анализ на конкретните обстоятелства и нужди.

Семейните бизнеси в България са изправени пред уникални предизвикателства, но също така предлагат и много възможности за успех и растеж. Смятам, че чрез  прилагане на съвременни методи на управление, съобразени с конкретната фирма и ценностите на семейството, семейния бизнес ще постигне устойчив растеж и ще осигури благосъстоянието на семейството и бизнеса през годините напред.

Автор: Таня Китик