УНСС и Elsevier с планове за бъдещо сътрудничество

Представители на престижното издателство Elsevier бяха на работно посещение в УНСС, за да обсъдят възможностите за по-активно бъдещо сътрудничество с нашия университет. Сред гостите бяха Said Taha – старши вицепрезидент, Владимир Данаилов – регионален директор за Източна Европа, Sergey Varnavskiy – търговски мениджър, и Ahmed Helmi – регионален търговски директор.

От името на ректора – проф. Димитър Димитров, представителите на Elseveir бяха посрещнати от доц. Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество. Той представи нашия университет, университетските списания на УНСС, вкл. сп. Economic Alternatives, което е индексирано в Scopus – базата данни собственост на Elsevier, както и стратегическите насоки на развитие на научноизследователската дейност и иновациите в УНСС. Фокус на разговорите бяха възможностите за повишаване на видимостта на научната продукция на УНСС, в т.ч. посредством: индексация в Scopus на научни списания на УНСС, публикувани на английски език; индексация в Scopus на колективни монографии и сборници от международни конференции, организирани от нашия университет; провеждане на обучения от Elsevier за автори и главни редактори и др.

доц. Мусов

По време на разговорите доц. Мусов постави акцент и върху проблема, свързан с необходимостта от използването на различни показатели за оценка на научните резултати в областта на социалните и хуманитарните науки спрямо тези в останалите изследователски области, които да осигурят справедливост на оценката, особено когато тя се използва като критерий за финансиране на висшите училища. Поставен беше и въпросът за необходимостта от приложение, което да позволява интегрирано отчитане на публикационната активност на висшите училища в двете световни бази данни Scopus и Web of Science посредством автоматично засичане на публикациите, които са едновременно индексирани в двете бази. Сред темите на разговорите бяха още: отворената наука; проектът за нова Европейска харта за изследователите; балансът между качествената оценка на изследователските резултати и отговорното използване на количествени показатели; начините за измерване на въздействието на научноизследователската дейност върху развитието на обществото и др.