В Община Елин Пелин се проведе работна среща по проект «Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина»

Във вторник се проведе поредна работна среща във връзка с проект: Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина, реализиран от МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“.  Проектът е съ-финансиран по процедура BG06RDNP001-19.610 „Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На работната среща присъстваха Секретаря на община Елин Пелин, както и представители на администрацията – отговорни в планирането и изпълнението на политиките на местно ниво.

По време на срещата бяха представени задълбочени анализи на местните потребности на територията на общините Елин Пелин и Горна Малина, а екипът за реализацията на проекта подчерта ролята на МИГ като символ на успешното сътрудничество между двете общини, приносът на проекта за нови съвместни дейности и проекти и ползите от ВОМР. Работните срещи са поредица от събития, които се реализираха в няколко населени места в общините Елин Пелин и Горна Малина. Дейностите по проекта приключват на 21/09/2023 година, като предстоят нови съвместни инициативи.

Втората част на срещата включи и мотивационно обучение на местни лидери – представители на местните общности, в това число експерти от администрацията с пряк опит в реализацията на социални, образователни и инфраструктурни проекти. Именно те ще бъдат допълнително обучавани и насърчавани да промотират МИГ и подхода ВОМР на територията на двете общини.

Събитието завърши поредица от конференции, информационни дни, обучения и работни срещи, реализирани в двете общини, които членуват в МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“.