ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ: «Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина»

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
МИГ «Елин Пелин – Горна Малина» приключва изпълнението на проект с регистрационен №BG06RDNP001-19.610-0037-C01 “Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина”. Проектът е финансиран по процедура BG06RDNP001-19.610 „Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.
На 19.09.2023 година, от 14:00 часа, в град Елин Пелин, зала на Общински съвет – етаж 1 ще се проведе поредното обучение за популяризиране на стратегията, изготвена във връзка с изпълнението на проекта.
На събитието ще участват експерти от общинска администрация, както и представители на местния бизнес, НПО сектор и медии – заинтересовани страни, и екип от експерти, които са участвали в изготвянето на стратегията.
Регистрацията за събитието е на място.
Каним желаещите да се запознят по-подробно със стратегията и ползите от реализацията на проекта.
На събитието ще се популяризира подходът ВОМР, ще се представят проектните дейности, очакваните резултати, както и очакванията на местните заинтересовани страни към МИГ.
 
Приложение: Покана за работна среща и програма на събитието.