КЗП продължава масираните проверки на дружествата за бързи кредити

Продължава кампанията на Комисията за защита на потребителите за контролна дейност на небанкови финансови институции – дружества, предоставящи потребителски кредити. Поредната кампания на КЗП е насочена към защита на икономическите интереси на потребителите, а именно – установяване спазването на Закона за потребителския кредит (ЗПК), включително и по отношение законосъобразността на събираните такси при предсрочно погасяване или отказ от договори за кредит, като при възникнали основателни съмнения се събират доказателства за прилагането на нелоялни търговски практики съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Проверките се извършват в офиси и по документи на небанкови финансови институции и са относно спазване изискванията за предоставяне от кредитора или кредитния посредник на преддоговорна информация под формата на „Стандартен европейски формуляр“ (СЕФ); установяване дали задължително условие за отпускане на потребителски кредит е осигуряване на обезпечение – поръчителство или банкова гаранция, както и за посочване в СЕФ на изисканото обезпечение, както и размер на неустойка при неосигуряване на изисканите обезпечения; проверяват се и договори с изцяло предсрочно погасени суми по тях, договори с частично погасени суми или такива с упражнено право на отказ от сключен договор за кредит съгласно чл.29 от ЗПК.

В периода от 01.06.2023 г. до 15.09.2023 г. по кампанията са извършени 88 броя инспекции на 61 дружества от небанковия финансов сектор. В хода на проверките са констатирани 88 броя нарушения на ЗПК и ЗЗП, от които 16 броя съмнения за прилагане на нелоялни търговски практики. В резултат на извършените проверки към дата 15.09.2023 г. са съставени 63 бр. актове за установени административни нарушения (АУАН), издадени са 7 бр. наказателни постановления (НП) и са сключени 5 бр. Споразумения съгласно чл.58г от ЗАНН.

Нарушенията най-често се изразяват в непредоставяне на предварителна информация в определената форма на СЕФ; изискано заплащане на такси и комисионни, свързани с действия по усвояване и управление на кредита; липса на изискуеми реквизити в договори, други. Към настоящия момент проверките продължават, като за установените нарушения в хода на проверките предстои съставяне на актове за установяване на административни нарушения и съответно образуване на административно-наказателни производства.