Общото събрание на УНСС избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор – втори мандат

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р
Димитър Димитров беше избран за втори мандат с безапелационните 309 гласа
от общо 337 гласували членове на Общото събрание.
Концепцията за управление в периода декември 2023 – декември 2027 г. на
проф. д-р Димитров е с мотото „Устойчивост, разумна промяна,
интернационализация“. Стратегическата визия за управление на УНСС, според
мандатната програма е той да се развие като еталон за иновативни
образователни, изследователски и работодателски практики, както и
проактивно поведение и присъствие на глобалния пазар на образователни
услуги.
Принципите, върху които ще продължава да се гради управлението на
университета, са няколко. Отстояване на академичния дух и автономията на
катедрите и факултетите в решенията им за кадрово обезпечаване и
академично израстване, в учебните планове и програми и във външните
връзки; високо качество във всички сфери на дейността – обучение,
научноизследователска дейност и административното обслужване; мотивиране
и стимулиране на развитието на академичния състав, колегиалност и зачитане
на личното достойнство, цели и интереси на всеки преподавател, студент и
служител; върховенство на закона, правилата и процедурите; гарантиране на
студентското самоуправление; развитие на иновативността в методите за
обучение, технологичната среда и комуникациите и проактивност в
поведението спрямо външната среда.


Професор Димитров благодари на колегите и обеща не само да не намалява
темпото, но и да се кандидатира за председател на Съвета на ректорите през
март.
Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров е български учен–икономист в
сферата на отбранителната икономика и сигурността. Завършва ВИИ “К.
Маркс” – София (1983-1988) г. със специалност “Икономика и управление на
промишлеността”. Ректор на Университета за национално и световно
стопанство от декември 2019 г. Проф. Димитров е бил декан на факултет
„Икономика на инфраструктурата“ на УНСС в периода ноември 2015-ноември
2019 г. Ръководител е на катедра „Национална и регионална сигурност” от
2007 г.
Има множество научни специализации сред които в CESS, Грьонинген,
Холандия, BICC, Бон, Германия, MIIS – CNS, Монтерей, САЩ, Мюнхен,

Брюксел, Женева, Антверпен, Стокхолм, Никозия, Сиатъл, Букурещ, Виена и
др.
Има издадени над 104 публикации в областта на икономика на отбраната и
сигурността, икономическия анализ в отбраната, защита на критичната
инфраструктура и ядрена сигурност.
Ръководител е на множество проекти за модернизация на висшето
образование, сред които проект „Икономическото образование в България
2030“. Председател е на Националната мрежа за решения за устойчиво
развитие SDSN Bulgaria и ръководител за България на Европейския
университет ENGAGE.EU. Работи активно по Националната научна
програма “Сигурност и отбрана”. Създател на единствената в света
международна магистърска програма „Ядрена сигурност“ , към катедрата,
която ръководи „Национална и регионална сигурност“.