Откриваща среща по проект STUDIES-DIG, финансиран от Европейската комисия с координатор УНСС

На 11 януари 2024 г. беше организирана и проведена откриваща онлайн среща в платформата „Тиймс“, която постави началото на изпълнението на проекта Models and instruments for transforming higher education systems through transnational multi-sector links.

Проектът STUDIES-DIG No 101131544 се координира от УНСС и е част от „Хоризонт Европа“ (Horizon Europe) – Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2021 – 2027), чието финансиране е по схемата на Мария-Слодовска Кюри за научни изследвания, иновации и обмен на персонал (Marie Skłodowska – Curie Research and Innovation Staff Exchange – RISE). Проектът ще се изпълнява от международен и мултисекторен консорциум, в който участват академични и неакадемични партньори от Португалия, Румъния, Турция, Мароко, Египет и България, и има за цел е да проучи, изготви и предложи иновативни и адекватни на контекста решения за трансформиране на системите на висше образование в дигиталната епоха.

В срещата взеха участие ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и заместник-ректорът по учебната дейност проф. Матилда Александрова-Бошнакова, които  приветстваха партньорите по проекта при откриването. Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (European Research Executive Agency), която финансира научните изследвания и иновациите и управлява финансовите средства, предоставяни от Европейска комисия в Брюксел, беше представена от ръководителя на проекта – г-н Адам Валенджик.

Проектът е резултат от огромните усилия на всички участници в консорциума, които изготвиха проектно предложение и го предадоха за оценка и одобрение от Европейската комисия преди крайния срок на 8 март 2023 г. Докладът с оценката на Европейската комисия беше получен на 24 май 2023 г. Проектното предложение беше оценявано на базата на три критерия: достойнства на проектното предложение, въздействие, качество и ефективност на изпълнението. Крайната оценка беше 86,20% при необходим минимум 70% и този факт сам по себе си говори за интелектуалния, изследователския и институционалния капацитет на всички участници при изготвянето на проектното предложение. Финансовото споразумение беше подписано от Европейската комисия през септември 2023 г.

 

Както самото име показва, проектът поставя акцент върху значимостта на трансформирането на висшето образование в дигиталната ера, защото именно образованието дава достъп до целите за устойчиво развитие. Партньорите по проекта са представители на различни академични институции, публични и частни организации, както и неправителствени организации от Европа и Африка, и всички заедно са обединени в програма за обмен на персонал за период от 48 месеца. Тази платформа за сътрудничество, основаваща се на принципите на иновацията, партньорството и солидарността, си поставя за цел да проучи и установи успешни съвременни модели и инструменти, които могат да подпомогнат трансформирането на висшето образование и устойчивата и ефективна адаптация на системите на висше образование в дигиталната ера. Участниците, които са включени в консорциума като бенефициенти и асоциирани партньори по проекта, са:

 

 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС), СОФИЯ, БГкоординатор
 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOAISCTE, LISBOA, PT

 

 

 

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (UBB), CLUJ NAPOCA, RO

  

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU), ANKARA, TR

 

 

 

 

IBN TOFAIL UNIVERSITY – Ibn Tofail University, KENITRA, MA

 

 

 

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI (UAE), TETOUAN, MA

 

ARAB ACADEMY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND MARITIME TRANSPORT (AASTMT), CAIRO, EG

 

 

ENTIDADE DE SERVICOS PARTILHADOS DA ADMINISTRACAO

PUBLICA IP (ESPAP), LISBOA, PT

 

 

NOVARGE BILISIM ADVERTISING EDUCATION SERVICES INC, ANKARA, TR

 

  

INSTITUTE OF MODERN POLITICS (IMP), SOFIA, BG

 

 

RUDOZEM MUNICIPALITY, RUDOZEM, BG

 

 

ASSOCIACAO 101010 PORTUGAL, LISBOA, PT

 

 

C.SCHOOL FOR CREATIVE ACTS SRL, CLUJ-NAPOCA, RO

 

ASSOCIATION DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE DU MAROC (AFEM), CASABLANCA, MA

Освен приветствията, отправени от ръководството на  УНСС, програмата на срещата включваше приветствие от координатора на проекта проф. Поля Кацамунска, преподавател в УНСС, общ преглед на програмата и обзор на проекта от г-н Адам Валенджик, както и кратко представяне на всеки един от партньорите.

В качеството си на ръководител на проекта, г-н Адам Валенджик изнесе подробна презентация относно проектите за обмена на персонал по схемата на Мария Склодовска-Кюри (Kick-off Meeting of MSCA Staff Exchanges Project) и отговори на всички въпроси, зададени от участниците в срещата. Това бе една ползотворна и полезна дискусия по основните и второстепенните въпроси в контекста на изпълнението на проекта.

Координаторът на проекта също направи презентация. В нея проф. Поля Кацамунска представи приоритетите и предизвикателствата, както и ключовите изследователски дейности, който консорциумът планира да осъществи по време на проекта. Те включват обмен на преподаватели и споделяне на опит, организиране на съвместни събития за научни изследвания и иновации като курсове, семинари и конференции, чрез които да се разширят международните, интердисциплинарните и мултисекторните връзки и да се увеличи капацитетът за изследвания и иновации. Този подход ще насърчи и улесни трансфера на знания и умения, споделянето на културата на научната етика, придобиването на нови умения и кариерното развитие на участниците в консорциума.

Откриващата среща завърши с панелна дискусия на въпроси от организационен и управленски характер. Дискусията беше ориентирана към определяне на първоначалните дейности за разпространяване на информация за проекта, структурата на управление на консорциума и екипите от изследователи и служители при всеки партньор за всеки работен пакет. Координаторът на проекта предложи следващата среща на партньорите от консорциума да се организира и проведе в България. Тази ползотворна и вдъхновяваща среща, която постави началото на проекта, завърши с финално решение за среща на Борда на управление на консорциума в София през февруари 2024 г., на която УНСС ще  бъде домакин.