Гражданите вече няма да плащат такси за документи от кадастъра

Гражданите и организациите няма да имат финансова тежест да заплащат държавни такси за документите, издавани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), тъй като те ще бъдат предоставяни на органите, на които са необходими, по служебен път като вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ). По този начин, освен разходите, се цели намаляване на времето за взаимодействие на гражданите и организациите с администрацията.

Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които бяха приети днес от правителството.

Със законопроекта се създава нормативна рамка за развитие на информационните системи на АГКК, като целта е да бъде променен моделът на предоставяне на административни услуги, при който водещ става електронният документ.

С предложения законопроект се изменят Закона за геодезията и картографията, Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предлага се инженерите по геодезия да упражняват притежаваната от тях професионална квалификация по регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, за нормативно определените дейности.

Чрез изменение на ЗУТ се предлага включване на представител на Камарата на инженерите по геодезия в състава на експертните съвети по устройство на територията. Смята се, че предвид дейността им, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е предвидено задължение за извършване на последваща оценка на въздействието на законопроекта, в срок до 5 години от влизането му в сила. Предлага се законопроектът да влезе в сила в срок от 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. Определеният 3-месечен срок е обвързан с необходимия срок за извършване на промени в подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР и привеждането им в съответствие с измененията на настоящия законопроект.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *