Нова учебна документация за обучение на кандидат-шофьори

В Министерски съвет се проведе заседание на Държавно-обществената комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. В рамките на заседанието институциите представиха изготвената нова учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории и свързаните с това изменения в Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и в Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Промените в учебната документация и наредбите целят актуализиране на съдържанието на учебните програми и подобряване на процеса по провеждане на обучението за кандидат-шофьорите. Учебната документация съдържа стандарт, в който е включен и учебен план, както и програми за съответното теоретично и практическо обучение. Подробно са разписани знанията и уменията, които трябва за придобие кандидата, за безопасно управление на превозното средство и поведение, с което да не застрашава живота и здравето на участниците в движението. В стандарта са направени промени по отношение на документите, които се водят от учебните центрове при провеждане на обучението, като е предвидено те да са в електронен формат. Документите ще се съхраняват в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Това ще облекчи достъпа, както и ще осигури свързаност за извършване на електронни услуги.

С предложените промени в учебната документация и наредбите са предвидени значителни облекчения и намаляване на административната тежест за учебните центрове като намаляване изискванията към материалната база, отпадане на изискването за технически сътрудник, облекчаване на изискванията към ръководителя на учебната дейност, премахване издаването на удостоверения за превозните средства и преподавателите в хартиен формат, премахване на вътрешните теоретични и практически изпити и др. Също така е предвидено част от теоретичното обучение да се провежда в задължителна присъствена форма, а останалата част дистанционно в електронна среда и под формата на самоподготовка. Такава възможност до момента нямаше и теоретичното обучение беше само присъствено.

С цел постигане на оптимални резултати се дава възможност на преподавателите да прилагат различни обучително-технологични модели като е-обучение, уеб-уроци, демонстрации и симулации на пътни ситуации и условия, а също и презентации по дадени теми или част от теми, работа с различни източници в електронна среда, електронни тестове, работни листове, електронни уроци и др.

В учебните планове е запазена до сега използваната конструкция, като са регламентирани продължителността на обучението за съответната категория, разпределението на учебното време, минималния брой часове за теоретично и за практическо обучение, задължителните теми от теоретичното обучение, след които може да започне практическото обучение и др. В програмите за теоретично и практическо обучение са включени теми, които напълно отговарят на европейското и национално законодателство, свързано с придобиването на правоспособност за управление на МПС и имат за цел кандидатите да придобият знания, умения и опит, които да ги направят по-подготвени за участие в пътното движение и да допринесат за подобряване на пътнотранспортната обстановка в страната.

В програмата за Управление на МПС са включени теми като „Икономично управление на автомобил“, „Управление по начин, който гарантира безопасност и намаляване потреблението на гориво“, „Следване на избран маршрут“, които са съобразени със съвременните тенденции с цел подобряване подготовката на водачите.

На проведеното заседание на ДОККПБДП беше представена новата учебна документация за провеждане на обучение на кандидати-шофьорите и подготвените промени в подзаконовата нормативна база пред широк кръг заинтересовани страни, с оглед събиране на мнения, обратна връзка и отразяване на направените конструктивни бележки и предложения в хода на заседанието, за да продължи процедурата по официалното приемане на учебната документация и промените в наредбите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *